Kategorie
rajdy

Fulda Arctic Challenge 2007

fulda1.jpg

Dość dłu­go ocią­ga­łem się z poda­niem do publicz­nej wia­do­mo­ści tego niu­sa, ale w koń­cu muszę się pochwalić.

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się tego­rocz­na edy­cja Ful­da Arc­tic Chal­len­ge na dale­kiej kana­dyj­skiej pół­no­cy. Naj­lep­sze w tym jest jed­nak to, że w tym roku mnie tam nie zabrak­nie! Razem z Gosią Sowiń­ską (team Akord Adven­tu­re) będzie­my w tym roku repre­zen­to­wać Pol­skę w Yukon Territory.

W tym roku nie odby­ły się eli­mi­na­cje dla pol­skiej eki­py, jed­nak zeszło­rocz­ni uczest­ni­cy poka­za­li się z tak dobrej stro­ny (bra­wa dla Ani i Mać­ka), że orga­ni­za­to­rzy zapra­gnę­li aby pol­scy raj­dow­cy jed­nak się poja­wi­li. W ten oto spo­sób rezer­wo­wi zawod­ni­cy z zeszłe­go roku sta­li się tego­rocz­ny­mi fina­li­sta­mi… Nie będę się nad tym roz­wo­dził, waż­ne że na pew­no będzie­my wal­czyć o co naj­mniej tak dobre miej­sce jakie zdo­by­li Pola­cy w zeszłym roku.

Same zawo­dy w tym roku są nie­co krót­sze (7 dni), zmie­ni­ły się też nie­któ­re kon­ku­ren­cje. Poni­żej roz­pi­ska w ory­gi­na­le, ponie­waż nie jestem do koń­ca pewien zna­cze­nia czę­ści z nich:

 • car han­dling
 • camp buil­ding
 • half-mara­thon
 • cany­on crossing
 • sled­dog racing
 • car race
 • mtb race (40km)
 • Rhi­no motor race
 • para­chu­te-joring
 • hovercraft/skidoo
 • gre­at moun­ta­in run

Z nie­ja­snych punk­tów: „canyon cros­sin­g” to po pro­stu most lino­wy, za to nad napraw­dę nie­złą dziu­rą (Miles Cany­on); „Rhino race” to wyścig samo­cho­dzi­ka­mi typu „buggy”, a przy­naj­mniej podob­ny­mi; „parachute-joring” – w tej kwe­stii nie do koń­ca rozu­mie­my orga­ni­za­to­rów – jest to albo jaz­da na nar­tach za samo­cho­dem, albo lot na glaj­cie za samo­cho­dem, pew­nie prze­ko­nam się dopie­ro na miej­scu. „Great moun­ta­in run” to po pro­stu Bieg O Puchar Naj­więk­szej Łydy.

Jak widać powy­żej, zapo­wia­da się nie­zła zaba­wa, połą­cze­nia wyry­py i adre­na­li­ny zagwarantowane…

Na rela­cję na żywo trud­no raczej liczyć, ale spró­bu­ję co się da. Jakiś inter­net na pew­no zła­pię co jakiś czas. Nawet jak się nie uda to Ania powin­na dać radę aktu­ali­zo­wać stron­kę w moim imie­niu. Ale to już dru­go­rzęd­na spra­wa, naj­waż­niej­sze jest żeby­ście wszy­scy TRZYMALI ZA NAS KCIUKI !!!

I poko­men­tuj­cie coś na stro­nie, widzę że ktoś ją czy­ta (sta­ty­sty­ki), ale mniej niż jeden (jed­na) na sto zosta­wia po sobie jakiś wpis…

7 odpowiedzi na “Fulda Arctic Challenge 2007”

No SUPER, już się cie­szę na samą myśl o kibi­co­wa­niu. Tak trzy­mać, pokaż­cie im gdzie ich miej­sce w szy­ku. Gosia i Kuba do boju !!!

Hi Jakub !
See you in Whithorse ;-)))))
Ange­li­ka – Team Ger­ma­ny 2
found you by google…i was looking for „para­chu­te-jĂśring” Did you know what ist is ???
By – see you soon…

Ange­li­ca: Hi, I’m not real­ly sure what it is… I got some info from Ber­gold but it wasnt quite cle­ar. It may­be some­thing like skiing with small kite or skiing and jum­ping being pul­led by car. We will see 🙂
See u in there.

Hi Kuba ! Are you fly­ing from Frank­furt 12:10 with Lufthan­sa too ? I think you are rigth thin­king abo­ut jĂśring. I ‚ve seen it in the chal­len­ge book. If the­re is no wind – i belie­ve – they will take the cars.But we get a new time­ta­ble – and in pla­ce of jĂśring – the­re is now „sky­di­ving” ?? But – this is not possi­ble. They only want me to get fear 😉 . CU !

Yes, we have the same fli­ght. Don’t wor­ry abo­ut sky­di­ving, it’s just dif­fe­rent (bit stran­ge…) name for the same event (I asked them).

no Nasi już są w dro­dze do dale­kiej Kana­dy! Naj­waż­niej­sze żeby powal­czy­li, a jaki wynik wyj­dzie, to już dru­go­rzęd­na spra­wa :))) Trzy­mam kciuki !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *