Kategorie
różne

Mistrzostwa SEO pod hasłem GlobalWarming Awareness2007

Tym razem odcho­dzę na chwil­kę od tema­tu Ful­dy żeby przy­bli­żyć mój „side pro­jec­t” czy­li start w inter­ne­to­wych zawo­dach SEOSEO World Cham­pion­ship. Cała spra­wa pole­ga w skró­cie na tym żeby w cią­gu kil­ku mie­się­cy od ogło­sze­nia sło­wa klu­czo­we­go (dokład­nie do maja 2007) osią­gnąć jak naj­wyż­szą pozy­cję w ran­kin­gach Google, Yahoo i MSN dla odpo­wied­niej fra­zy. W tym roku jest to Glo­bal­War­ming Awareness2007.

Posta­no­wi­łem włą­czyć się do rywa­li­za­cji, cho­ciaż zda­ję sobie spra­wę, że w ani nie jestem eks­per­tem od SEO ani nie mam takich moż­li­wo­ści jak duże fir­my. Jed­nak chcę też podejść do tego w inny spo­sób, to zna­czy wypeł­nić tę stro­nę napraw­dę cie­ka­wą tre­ścią – może to da mi lep­sze miej­sce niż stron wypcha­nych po pro­stu sło­wa­mi kluczowymi.

Wiem, że będzie z tym spo­ro robo­ty ale mam nadzie­ję na powo­dze­nie. dla­te­go też mam wiel­ką proś­bę do wszyst­kich, któ­rzy czy­tu­ją moją stron­kę – umieść­cie link do mojej stro­ny pro­jek­tu razem z odpo­wied­nim opi­sem na swo­jej stro­nie. Przy­kła­do­wy kod linku:

<a title="zobacz stronę projektu GlobalWarming Awareness2007" href="http://www.global-warming-awareness2007.eu/">GlobalWarming Awareness2007</a>

W zamian mogę obie­cać stwo­rze­nie osob­nej stro­ny na tym blo­gu z lin­ka­mi do wszyst­kich, któ­rzy pomo­gli mi przy tym projekcie.

Dru­ga spra­wa to kwe­stia arty­ku­łów na stro­nę – jeśli ktoś z Was czu­ję się moc­ny w angiel­skim i chciał­by (chcia­ła­by) napi­sać jakiś arty­ku­lik zwią­za­ny jakoś z tema­tem „global war­min­g” niech skrob­nie do mnie maila to otwo­rzę mu kon­to auto­ra na pro­jek­to­wym blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *