Kategorie
różne

SEO i GlobalWarming Awareness2007, wciągająca gra

Napraw­dę zaczę­ło mnie to solid­nie wcią­gać. Pisa­nie tek­stów do kon­kur­so­wej stro­ny ma cho­ciaż­by tę dobra stro­nę, że pod­szko­lę mój „pisany” angiel­ski, zła jest taka że pochła­nia to spo­ro cza­su. Ale w koń­cu cel w tym roku szczyt­ny, jest to nie­zła oka­zja żeby przy­po­mnieć sobie/dowiedzieć się paru fak­tów o glo­bal­nym ocie­ple­niu (zakła­da­jąc oczy­wi­ście, że tako­we istnieje).

Do moje­go teamu doszedł jeden edy­tor, szu­kam kolej­nych chęt­nych do pomo­cy, ofe­ru­ję w zamian miej­sce na mojej „stronie chwa­ły” i udział w nagro­dzie głów­nej, oczy­wi­ście jeśli wygram ;). Tego star­cia raczej nie da się zakoń­czyć suk­ce­sem w pojedynkę.

Trak­tu­ję to tro­chę jak grę na lote­rii, w któ­rej moż­na nie­co pomóc szczę­ściu. Na przy­kład ok 19–20 stycz­nia zaob­ser­wo­wa­łem cie­ka­wy efekt: wie­le stron kon­kur­so­wych po pro­stu znik­nę­ło z wyni­ków Googla, żeby poja­wić się z powro­tem po jakimś cza­sie. Powo­li też zni­ka­ją na szczę­ście stro­ny wypcha­ne sło­wa­mi klu­czo­wy­mi w bez­sen­sow­ny spo­sób, zosta­ją te, któ­rych treść jest cho­ciaż w mini­mal­ny spo­sób racjonalna.