Kategorie
różne

[lang_pl]Znowu w domu[/lang_pl][lang_en]Back at home[/lang_en]

[lang_pl]Witam wszyst­kich po tygo­dnio­wej kana­dyj­skiej prze­rwie. W trak­cie mojej nie­obec­no­ści Ania dziel­nie uzu­peł­nia­ła niu­sy, wiel­kie dzię­ki! Na razie zbie­ram siły do napi­sa­nia kon­kret­nej rela­cji z mro­Ĺşnej Kana­dy, zaczą­łem od przy­go­to­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wej (en) wer­sji blo­ga, cie­ka­we jak zadziała.[/lang_pl][lang_en]Hello eve­ry­bo­dy! I’m back and almost ready to post an artic­le abo­ut cold Yukon Ter­ri­to­ry. thanks all of you for the gre­at adven­tu­re in so beau­ti­ful pla­ce. My pho­tos and report will be here soon.[/lang_en]

6 odpowiedzi na “[lang_pl]Znowu w domu[/lang_pl][lang_en]Back at home[/lang_en]”

Cze­kam na kon­kret­ną rela­cję ze zdje­cia­mi. Szko­da tro­chę sła­be­go miej­sca, no ale w nor­mal­nych dys­cy­pli­nach razem z Gosią poka­za­li­ście kla­sę, kto by tam patrzył na czas zmia­ny koła ;). Pozdrawiam!

Qwer­ty: do ponie­dział­ku coś napi­sze. Trud­no mi się za to zabrać ale obie­ca­łem… co do two­ich komen­ta­rzy – twój nick jest powszech­nie uzna­wa­ny za spa­mo­wy (ciąg liter z kla­wia­tu­ry…), dzię­ki cze­mu za każ­dym razem muszę go cofać z zablo­ko­wa­nych komen­ta­rzy (auto­mat AKISMET) 🙂

Nadal cię wrzu­ca jako spam, może to kwe­stia domeny/IP albo nie wiem co… albo spa­mu­jesz gdzieś po godzi­nach i teraz masz … :mrgreen:

Hi Kuba !
Nice…i can read now your homepage !
My english is to bad – i am not able to trans­la­te my blog­ger from ger­man to english.
Yeah… we had a gre­at time toge­ther. I am still dre­aming from the yukon. Some­ti­mes i weak up and think „…oh…man…i have to go to the next event ! ” ;-)))
I am not fit yet… always tiredly .…
Last week­end i met Simon and his girl­friend in Austria for skiing. I was so bad in skiing ! Not feeling well and no power in my legs.
But it will be bet­ter in some days – i hope so much !
Sor­ry abo­ut my bad englisch – but i hope you will understand.
Gre­atings from Bava­ria – Germany
Geli

hi kuba nice pic­tu­res and i under­stand what geli is feeling i still have it, all the memories
it was a nice time with you all and i want do it again
gre­etings dennis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *