Kategorie
wordpress

[lang_pl]Polska wersja językowa dla WordPress 2.1[/lang_pl][lang_en]Polish language files for WordPress 2.1[/lang_en]

[lang_pl]WordPress 2.1 już na dobre zago­ścił na wie­lu ser­we­rach, a za tłu­ma­cze­nie jakoś nikt się nie chciał wsiąć. Z racji , że pil­nie potrze­bo­wa­łem pol­ską wer­sję do nowe­go pro­jek­tu opar­te­go na WP, sam się za to zabra­łem… Dwie noc­ki padły ale pli­ki są goto­we do pobra­nia. Dostęp­ne w kodo­wa­niu UTF‑8 , jeśli ktoś ma w ISO to niech napi­sze w komen­ta­rzach. i ISO-8859–2. Nie ręczę za to, że tłu­ma­cze­nia są ide­al­ne – nie jestem zawo­do­wym tłu­ma­czem, noc­na pra­ca też nie poma­ga – sta­ra­łem się jak mogłem.

Dwie fra­zy zazna­czo­ne są jako nie­pew­ne, po pro­stu nigdy nie widzia­łem tych funk­cji i nie bylem pewien tłu­ma­cze­nia, resz­ta powin­na być ok. Pli­ki do pobra­nia tutaj:
[/lang_pl]
[lang_en]

Word­Press 2.1 is on for 24 days by now, so it is the right time for next Polish trans­la­tion. I needed it any­way for my cur­rent pro­ject so why not… Files (UTF‑8 char­set) are ready to down­lo­ad here:

[/lang_en]

[lang_pl]
Dobrej zabawy.

Aktu­ali­za­cja 02/03/2007:

Dal­sza część aktu­ali­za­cji, tym razem popra­wio­ne lite­rów­ki i gra­ma­ty­ka oraz doda­ne kil­ka bra­ku­ją­cych fraz.

Aktu­ali­za­cja 21/02/2007:

Uak­tu­al­ni­łem pli­ki dla wer­sji 2.1.1.

Aktu­ali­za­cja 17/02/2007:

Odpo­wie­dĹş na pyta­nie co zro­bić z powyż­szy­mi plikami…

  1. prze­słać plik pl_PL.mo na swój ser­wer, do kata­lo­gu: /wp-inc­lu­de­s/lan­gu­age­s/ (jeśli kata­log lan­gu­ages nie ist­nie­je, nale­ży go utworzyć)
  2. otwo­rzyć w dowol­nym edy­to­rze tek­sto­wym plik wp-config.php (znaj­du­je się w kata­lo­gu głów­nym stro­ny) i zamie­nić:
    define ('WPLANG', '');

    na:

    define ('WPLANG', 'pl_PL');
  3. prze­słac zmie­nio­ny plik wp-config.php z powro­tem na serwer
  4. cie­szyć się pol­ski­mi liter­ka­mi na blogu…

Ory­gi­nal­na instruk­cja (en) dostęp­na jest na stro­nie Word­Press Codex. Pli­ki odno­szą się wyłącz­nie do same­go Ĺşró­dła Word­Press, dwóch jed­ne­go załą­czo­ne­go tema­tu (Kubrick i Clas­sic) oraz dwóch wty­czek (Aki­smet i Hel­lo Dol­ly), pozo­sta­łe wtycz­ki, tema­ty i inne dodat­ki wyma­ga­ją odręb­nych tłu­ma­czeń. [/lang_pl]
[lang_en]

Have fun.

[/lang_en]

59 odpowiedzi na “[lang_pl]Polska wersja językowa dla WordPress 2.1[/lang_pl][lang_en]Polish language files for WordPress 2.1[/lang_en]”

Wybacz­cie (może dur­ne pyta­nie) ale co się z tym dalej robi?
bo chy­ba nie pod­mie­nia każ­de­go wpi­su ręcznie?!

O co tu cho­dzi?? 🙂 Temat już nie dla mnie, jakies 4 lata temu mogli­by­smy o tym poroz­ma­wiać, ale teraz nie­ste­ty już nie jestem na czasie :/

w wer­sji 2.1 cho­dzi tyl­ko na tema­cie Clas­sic 1.5 a na Default 1.6 nie­ste­ty nie 🙁

Ella: Masz rację, z bli­żej mi nie zna­nych przy­czyn temat Default jest napi­sa­ny w języ­ku angiel­skim bez zasto­so­wa­nia funk­cji tłu­ma­czą­cych get­text (jest o tym infor­ma­cja na Word­Press Codex). To zna­czy, że trze­ba by prze­tłu­ma­czyć ręcz­nie wszyst­kie pol­skie fra­zy lub zamie­nić je na funk­cje get­text. Ale to już wyma­ga tro­chę nie­po­trzeb­nej pracy… 😉

I ja dzię­ku­ję za tłu­ma­cze­nie. Tłu­ma­czy­łem sobie powo­lut­ku same­mu, ale po co wywa­lać otwar­te drzwi? I to otwo­rzo­ne w peł­ni „pro­fi”.

Świetne tłu­ma­cze­nie. Teraz zno­wu wszyst­ko ład­nie po pol­sku, bo po upgra­de word­pres­sa do wer­sji 2.1 tłu­ma­cze­nie, któ­re­go uży­wa­łem prze­sta­ło być aktu­al­ne w nie­któ­rych zaka­mar­kach pane­lu admina.
Ład­nie dziękuję;)

Zauwa­ży­łem mały błąd: publi­ko­wa­nie wpi­sy w try­bie „Wizu­al­nym” – przy­cisk „Wstaw Link”… jako zatwier­dze­nie wsta­wie­nia na przy­ci­sku jest napis „Wstaw obrazek”

Zmie­nia­łem drze­wo kata­lo­gów na ser­we­rze i jed­na gałąz­ka mi się ułamała…

Pli­ki są już na swo­im miejscu.

Aktu­ali­za­cja WordPressa…

W koń­cu wzią­łem się za sie­bie i zak­tu­ali­zo­wa­łem Word­Pres­sa. Odkła­da­łem to z mie­sią­ca na mie­siąc, aż docze­ka­łem wer­sji 2.1. Ze wzglę­du na nega­tyw­ne opi­nie posta­no­wi­łem jesz­cze tro­chę pocze­kać na popraw­ki i pro­szę – blog śmi­ga już…

Zna­la­złem jesz­cze jeden pro­blem. Przy uplo­adzie i wsta­wia­niu obraz­ków: jest tam do wybo­ru, co ma zostać wsta­wio­ne – minia­tu­ra, cały obra­zek, tytuł. Zamiast ‚cały obra­zek’ poja­wia się ‚cały tekst’. Marud­ni jeste­śmy, co? 😉

Już popra­wi­łem. Zmie­ni­łem to na „Ory­gi­nal­ny roz­miar” (w ory­gi­na­le było „Full size”). Dzię­ki za pomoc. Jak­by jesz­cze ktoś wpadł na zna­cze­nie: „click to %tog­gle% this box” oraz „, or press the enter key to %tog­gle% it

W porow­na­niu do pli­ku .pot (pot/branches/2.1/wordpress.pot) bra­ku­je w tym tlu­ma­cze­niu kil­ku strin­gow, co nie­ste­ty widac w interfejsie:
msgid „View %s post”
msgid_plural „View %s posts”
msgid „%s com­ment mar­ked as spam”
msgid_plural „%s com­ments mar­ked as spam.”
msgid „%s com­ment deleted.”
msgid_plural „%s com­ments deleted.”
msgid „%1$s post
msgid_plural „%1$s posts
msgid „%1$s com­ment
msgid_plural „%1$s com­ments
msgid „%1$s cate­go­ry
msgid_plural „%1$s cate­go­ries
msgid „%s link deleted.”
msgid_plural „%s links deleted”
msgid „%s com­ment approved”
msgid_plural „%s com­ments approved”
msgid „%s com­ment deleted”
msgid_plural „%s com­ments deleted”
msgid „%s com­ment unchanged”
msgid_plural „%s com­ments unchanged”
msgid „%s user deleted”
msgid_plural „%s users deleted”
msgid „%s min”
msgid_plural „%s mins”
msgid „%s hour”
msgid_plural „%s hours”
msgid „%s day”
msgid_plural „%s days”

Taka moja suge­stia – żeby nazwy mie­się­cy, dni tygo­dnia itp zaczy­na­ły się od wiel­kiej lite­ry, lepiej to wyglą­da we wszyst­kich listach typu archiwum.

Ooo, od razu lepiej. Dzie­ki! A odno­snie tych feler­nych “click to %tog­gle% this box” oraz “, or press the enter key to %tog­gle% it“. Panel admi­ni­stra­to­ra -> Publi­kuj -> Dodaj wpis. Po pra­wej stro­nie oraz pod polem, gdzie wpi­su­je sie tresc wpi­su sa takie nie­bie­skie ele­men­ty z plu­sem po pra­wej stro­nie. To Aja­xo­we boxy, kto­re mozna prze­su­wac w dowol­ne miej­sce na tej stro­nie. Po naci­snie­ciu tego plu­sa poja­wia sie zawar­tosc boxa. Jesli naje­dziesz na nie­bie­skie pole z tytu­lem, poja­wi sie wla­snie owe „click to %tog­gle% this box” , czy­li w pol­skiej wer­sji: „klik­nij aby otworz to pole”.

Hmm, moze ina­czej. Trze­ba naje­chac na plus, aby poja­wil sie ten tool­tip. Jesli zas box jest otwar­ty, jako tool­tip poja­wia sie „klik­nij aby zamknij to pole”.

Wiel­kie dzię­ki za to „tog­gle”. Nie wiem cze­mu tego nie zauwa­ży­łem, pomrocz­ność jasna, czy co?
Już odpo­wied­nio popra­wi­łem na „zamknąć” i „otwo­rzyć”, niech będzie bar­dziej po „pol­skie­mu”…

Zało­ży­łam blo­ga na word­pres­sie od zera, dorzu­ci­łam pli­ki w utf8 do lan­gu­ages i doda­łam pl_PL do wp-config.php. Kodo­wa­nie blo­ga jest usta­wio­ne na utf8, więc nie powin­no być żad­nych kon­flik­tów. Mimo to, panel admi­ni­stra­cyj­ny wyświe­tla się po angiel­sku, daty na blo­gu po angiel­sku, a w archi­wum nie ma ani jed­ne­go mie­sią­ca (widać wypunk­to­wa­nie listy).
Pró­bo­wa­łam też z nie­miec­ką wer­sją i ona dzia­ła bez­błęd­nie (oprócz „März 14th”)
Co może być nie tak?

Pro­blem roz­wią­za­ny – banal­ny, ale trze­ba się tro­chę namę­czyć, żeby wpaść na roz­wią­za­nie. W pli­ku po było napi­sa­ne utf‑8, a powin­no być… UTF‑8. Nie wiem, dla­cze­go powin­no, ale tak to działa.

Witam zain­sta­lo­wa­łem WP 2.1.2 i po usta­wie­niu pol­skiej wer­sji poka­zu­je się błąd Fatal error: Can­not instan­tia­te non-exi­stent class: cached­fi­le­re­ader in /var/www/sites/yoyo.pl/g/l/gl4/wp-includes/l10n.php on line 61
Wie ktoś to może być nie tak?

GoL!4T: praw­do­po­dob­nie usta­wie­nia ser­we­ra, mia­łem już kil­ka przy­pad­ków kie­dy z bli­żej nie­zna­nej przy­czy­ny (kon­fi­gu­ra­cja ser­we­ra) loka­li­za­cja w WP nie dzia­ła­ła kom­plet­nie (get­text zain­sta­lo­wa­ny popraw­nie)… yoyo to chy­ba nie jest naj­lep­sze miej­sce na stronę.

Wiel­kie dzię­ki. Myślę, że war­to było poświę­cić te dwie noc­ki – uszczę­śli­wi­łeś tym nie tyl­ko sie­bie, ale i set­ki a może i tysią­ce innych użyt­kow­ni­ków WP.

dzię­ku­je­my Ci Kubo za pol­ską wer­sję Word­Pres­s’a 2.1

Hmm, cze­goś tu nie rozu­miem, część wyra­zów mi zmie­ni­ło na pol­skie a część … nie­ste­ty nie. Czy zro­bi­łam coś nie tak? Czy może mam pod­mie­nić wszyst­kie pozo­sta­ją­ce angiel­skie wyra­zy bez­po­śred­nio w pli­kach? Z góry dzię­ku­ję za pod­po­wie­dĹş. Teresa

Tema­wa: Naj­praw­do­po­dob­niej „skór­ka” któ­rą uży­wasz do Word­Pres­sa nie jest prze­tłu­ma­czo­na (nie zawie­ra funk­cji odpo­wie­dzial­nych za tłu­ma­cze­nie). Z tego co wiem, Pol­ski Blog­ger ma spo­ry zapas już prze­tłu­ma­czo­nych i na życze­nie tłu­ma­czy nowe.

Wiel­kie dzię­ki Kuba za poda­nie tego lin­ka 🙂 nie zna­la­złam go wcze­śniej sama 🙂 a przy oka­zji powiem, że na Two­ją tury­stycz­ną stron­kę weszłam już kie­dyś, o wie­le wcze­śniej, chy­ba z odyssei.pl i napraw­dę bar­dzo mi się podo­ba 🙂 pozdrawiam

Jak zmie­nić kodo­wa­nie edy­tor­ka TineM­CE, bo wszyt­sko mi sie ład­nie prze­tłu­ma­czy­ło po pod­gra­niu pli­ków Kuby, ale nie­ste­ty we wpi­sach cią­gle mam dziw­ne znacz­ki, zamiast pol­skich liter. Nie wiem jak to zmie­nić. Ktoś pomoże?

Wgra­łem wszyst­ko jak poda­łeś ty i wordpress.com i dupa. NIC mi nie prze­tłu­ma­czy­ło, a kom­bi­no­wa­łem już na róż­ne sposoby…

mia­łem jeden podob­ny przy­pa­dek – jakieś usta­wie­nia ser­we­ra powo­do­wa­ły kon­flikt z tłu­ma­cze­niem, nie­ste­ty do tej pory nie znam roz­wią­za­nia (wte­dy zmie­ni­łem ser­wer). Więc może prze­te­stuj swo­je usta­wie­nia na innym serwerze?