Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka 2

Zna­lazł się kolej­ny błąd. Przy wsta­wia­niu lin­ku w edy­to­rze WYSIWYG tekst zatwier­dza­ją­cy powi­nien brzmieć: Wstaw zamiast Wstaw obra­zek. Pli­ki do pobra­nia są już uak­tu­al­nio­ne. Tepe, dzię­ki za wska­za­nie błędu.

11 odpowiedzi na “Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka 2”

Witam – mam pyta­nie czy Two­je pli­ki roz­wi­ją­zu­ję pro­blem odmia­ny pol­skich mie­się­cy, czy jest koniecz­na jakaś dodat­ko­wa wtycz­ka? Ja z tymi pli­ka­mi mam datę „1 marzec” – muszę włą­czyć Poli­sh­Mon­ths 0.1 Bory­sa Musie­la­ka aby mieć „1 mar­ca”. Nato­miast pro­blem z któ­rym pro­szę o pomoc to kalen­darz – tam mam cały czas link do mie­sią­ca „lute­go” zamiast „luty” – wyczka ww. wyłą­czo­na lub włą­czo­na nie ma znaczenia.
Pozdra­wiam T.

Dobrze, że zwró­ci­łeś na to uwa­gę, mia­łem napi­sać o tym wcze­śniej ale zapo­mnia­łem. Z roz­pę­du uzy­łem tłu­ma­cze­nia typu: zamia­na raczej nie­uży­wa­ne­go skró­tu („mar”) mie­sią­ca na odpo­wied­nią odmia­nę (np. „mar­ca”). dla­te­go w kalen­da­rzu nale­ży zmie­nić rodzaj wyświe­tla­nej daty albo zmo­dy­fi­ko­wać część tłu­ma­cze­nia odpo­wie­dzial­ną za skró­to­we nazwy miesięcy.

Kuba – czy Ty uży­wasz jakiejś wtycz­ki do dat we wpi­sach? jeśli nie to jak defin­ju­jesz wywo­la­nie tej daty – nie­ste­ty nie jestem bie­gły w „te” spra­wy – bo może ja nie potzre­bu­ję tej mojej wtycz­ki a żle wywo­łu­ję datę z two­je­go pli­ku…? Boję się, że gdy zmie­nię dla potrzeb kalen­da­rza „mar­ca” na „marzec” to już w ogó­le się pogubię.

🙂 – jasne: ja mia­łem mie­siąc „F” i zmie­nia­łem to wtycz­ką… Jeśli moż­na – mam jesz­cze pyta­nie: ten kalen­darz to Wid­get Side­ba­ru – w jego edy­cji nie znaj­du­je wogó­le opcji mie­sią­ca – w nawi­ga­cja mie­sią­ca (tytuł aktu­al­ne­go wyświe­tla­ne­go mie­sią­ca jest OK) – gdzie tej opcji szukać?

Pro­blem, któ­ry ja ma z stan­dar­do­wym kalen­da­rzem oka­zu­je się że jest obec­ny na wie­lu blo­gach… Zna­la­złem już miej­sce gdzie to moż­na popra­wić – jest to „wp-includes/general-templates.php”: tam od linii 511 potrze­ba zamie­nić „get_month_abbrev” na coś w sty­lu: „get_month”.… Ale ja już tego nie umiem zro­bić – pro­sta zamia­na daje mi tyl­ko błę­dy… Może ktoś kto zna PHP choć tro­chę wię­cej niż ja pomo­że.. Proszę!
Kuba – jeśli te moje wpi­sy piszę nie tu gdzie trze­ba to prze­pra­szam… Tepe

w liniach 513 i 523 w tym pli­ku zamień:
$wp_locale->get_month_abbrev($wp_locale->get_month($previous->month))
na:
$wp_locale->get_month($previous->month)

Jest świet­nie – bar­dzo dzię­ku­ję! Wyra­zy szacunku 😉

Dorzu­cę jesz­cze na zakoń­cze­nie wąt­ku, że powyż­sza zmia­na dot. linii 513. W linii 523 slo­wo „pre­vio­us” musi­my zastą­pić sło­wem „next”.

A ja usta­wić 3literowy skrót, keidyś widzia­łem taką stron­kę gdzie było dokład­nie opi­sa­ne – każa lita­er­ka za jaki for­mat daty odpo­wia­da, ale nie umię jej już znaleĹşć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *