Kategorie
rajdy

Speleo Salomon Adventure Team na podium

Ok pół­no­cy na metę zawo­dów Berg­son win­ter Chal­len­ge 2007 dotarł zespół Spe­leo, wygry­wa­jąc tym samym tego­rocz­ną edy­cję. Wiel­kie gra­tu­la­cje! Zdję­cia, rela­cje itp. na stro­nie por­ta­lu napie­raj.

W odpowiedzi na “Speleo Salomon Adventure Team na podium”

Mia­łem oka­zję witać ich na tej mecie 🙂 To było to, jesz­cze 30 minut wcze­śniej myśla­łem, że po dotar­ciu na metę spusz­czą man­to orgo­wi za ostat­nie zada­nie spe­cjal­ne. Ale po minię­ciu mety wszyst­kie tru­dy poszły w nie­pa­mięć, poja­wi­ło się szczę­ście i radość z osią­gnię­te­go wyni­ku… 🙂 Tak trzy­mać i w naj­bliż­szych Mistrzo­stwach Świata pierw­sza piąt­ka jest ich 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *