Kategorie
różne

i18n w CakePHP 1.2

Na jakiś czas zapo­mnia­łem o przy­go­dach i podró­żach (patrz tytuł blo­ga) i sku­piam się na inter­ne­cie. Idzie jak tako, to chy­ba wła­śnie przez to, że poświę­cam temu za dużo cza­su. Tym razem pro­ble­mem nr 1 sta­ło się stwo­rze­nie wie­lo­ję­zycz­nej stro­ny w Cake­PHP. O ile sam fra­me­work uży­wam już przez jakiś czas to jest to pierw­sze podej­ście do umię­dzy­na­ro­do­wie­nia go.
Testo­wa wer­sja (alpha) cake­’a któ­rą uży­wam ma cał­kiem faj­nie zaim­ple­men­to­wa­ne i18nl10n, w każ­dym razie tak mi się do tej pory wyda­je. Szko­da tyl­ko, że do obsłu­gi wie­lo­ję­zycz­nej bazy danych (wpi­sy, kate­go­rie itp) potrzeb­na jest już zewnętrz­na biblio­te­ka (zaczy­nam test Translation2). To wszyst­ko po to, żeby wresz­cie uru­cho­mić moją fir­mo­wą stro­nę z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Mam nadzie­ję, że po zakoń­cze­niu tej moder­ni­za­cji, na jakiś czas skoń­czę grze­bać przy tej stronie.