Kategorie
sushi

Węgorz Unagi

Czas na kolej­ną nowość, tym razem przy­szła kolej na węgo­rza una­gi, goto­wy zestaw z Kuch­ni Śšwiata.

To słod­ko­wod­na japoń­ska ryba (w odróż­nie­niu od sło­no­wod­ne­go ana­go), kie­dyś uzna­wa­na za dość dro­gi przy­smak. Mię­so una­gi jest bar­dzo war­to­ścio­we, boga­te w pro­te­iny, wap­no, wita­mi­ny A i E oraz trak­to­wa­na jako rewe­la­cyj­ne Źró­dło ener­gii. Co cie­ka­we, w Japo­nii ist­nie­je zwy­czaj jada­nia spe­cjal­nie tej ryby w jeden z naj­go­ręt­szych dni lata (w lip­cu) aby zapew­ni­ła ener­gię na cały rok. Wię­cej o una­gi w Wiki­pe­dii.

Zazwy­czaj mię­so gril­lu­je się dwa razy, w mię­dzy­cza­sie mocząc w spe­cjal­nej zalewie.

Nie do koń­ca wiem, jak zestaw, któ­ry kupi­łem ma się do ory­gi­na­łu, ale fak­tem jest że był rewe­la­cyj­ny w sma­ku i podob­ny z wyglą­du do powyż­sze­go opisu.
sushi z węgorzem unagi, łososiem i tuńczykiem

4 odpowiedzi na “Węgorz Unagi”

Sły­szysz? To mi w brzu­chu bur­czy ;). Wyglą­da sma­ko­wi­cie. Cie­ka­we kie­dy ja wresz­cie zmo­bi­li­zu­je się i zro­bię wła­sne sushi… :>

Hi Kuba !
That look realy gre­at – and tastefull !!
How are you – now Adven­tu­res in the moment ??
I star­tet run­ning / biking now after 8 weeks witho­ut any kind of sport. I was only emp­ty after the chal­len­ge. Una­ble to do any­thing. But now – the sum­mer is in the city – and i am back ;-))
Gre­atings from Germany
Geli

Hi Geli! My sushi is always deli­cio­us 🙂 You sho­uld come one day to Poznan to try… I tra­in hard, last week­end we won small adven­tu­re race in Poland, so I have moti­va­tion. Cheers.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *