Kategorie
rajdy

Adventure Trophy w mediach

Rajd w Tatrach na pół­met­ku (SPE­ED’y nawet już tro­chę dalej, nie­któ­rzy na mecie) a tym­cza­sem naszły mnie prze­my­śle­nia na temat obec­no­ści mojej uko­cha­nej dys­cy­pli­ny spor­tu w mediach.

Jak wszy­scy dobrze wie­dzą, obec­ność ta zazwy­czaj jakieś nie­śmia­łe wzmian­ki w lokal­nych gazet­kach. No tak to już jest, że sport to jakoś mało popu­lar­ny w naszym rekre­acyj­nie nasta­wio­nym kraju. 

Tym­cza­sem dziś w TVN24 jaka nie­spo­dzian­ka – pod­czas infor­ma­cji o tym jak to spę­dza­my dłu­gi week­end majo­wy, nagle widzę zna­jo­me żół­to-bia­łe (bia­ło-żół­te?) koszul­ki star­to­we. Już pra­wie sie szy­ko­wa­łem na jakąś wXtre­mal­ną rela­cję z wal­ki w Tatrach a tu nagle:

„…za chwi­lę poroz­ma­wia­my z uczest­ni­ka­mi zawo­dów NORDIC WALKING…”

Myślę, pomy­li­łem się z tymi koszul­ka­mi widocz­nie, ale nie – do dziel­ne­go repor­te­ra pod­cho­dzą zwy­cięz­cy SPE­EDów (Salo­mon Nawi­ga­tor) i roz­po­czy­na sie wywiad. Ata­ku­je ostro pyta­nia­mi typu:

„…a jak to się cho­dzi z taki­mi kijkami?”

Potem jest tyl­ko lepiej, zmę­czo­ne chło­pa­ki nie łapią o co mu cho­dzi, on nie łapie co to w ogó­le za sport i cały czas widać, że za cho­le­rę nie pasu­ją mu do sce­na­riu­sza ich wzmian­ki o rowe­rach i kaja­kach. I w takim wła­śnie kli­ma­cie mija kil­ku­na­sto­se­kun­do­wa wzmian­ka o jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń roku pol­skie­go AR w mediach…

I jak tu budo­wać wize­ru­nek medial­ny dys­cy­pli­ny, sko­ro repor­te­rom nie chce sie nawet spraw­dzić o czym i z kim roz­ma­wia­ją? docho­dzę do wnio­sku, że napraw­dę trze­ba się wziąć za to i coś zmie­nić. Tyle, że chy­ba nikt nie wie za bar­dzo jak to zmienić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *