Kategorie
różne

Cofam moje narzekania na Onet

Przed­wczo­raj umie­ści­łem not­kę na temat cen­zu­ry w One­cie. Oka­za­ło się że się pośpie­szy­łem – po inter­wen­cji w redak­cji One­tu, komen­tarz został jed­nak uzna­ny za nie łamią­cy regu­la­mi­nu i opublikowany.

Tak więc kajam się publicz­nie i obie­cu­ję cze­kać dłu­żej zanim zacznę narzekać…