Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.2

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nową wer­sją moje­go tłu­ma­cze­nia, odsy­łam na moją bar­dziej „tech­nicz­ną” stro­nę. W ten spo­sób osta­tecz­nie roz­dzie­lam blo­go­wa­nie pry­wat­no-podróż­ni­cze od zawo­do­wo-kom­pu­te­ro­we­go. Tyl­ko w ten spo­sób mogę pisąc to co chcę i nie zanu­dzać żad­nej gru­py czytelników.

Tym samym zamkną­łem dys­ku­sje doty­czą­ce wer­sji 2.1 i zachę­cam do komen­to­wa­nia wer­sji 2.2 na nowej stronie.

W mię­dzy­cza­sie zaszło spo­ro zmian, przez co tłu­ma­cze­nia WP wró­ci­ły na tę stro­nę. W spra­wie archi­wal­nych tłu­ma­czeń pro­szę o maile, posta­ram sie je dosłać.

  • [download#7]

2 odpowiedzi na “Polska wersja językowa dla WordPress 2.2”

Hej,

szu­kam pol­skie­go języ­ka do wer­sji 2.2. Zada­łeś sobie na pew­no spo­ro tru­du, żeby plik powstał, ale teraz jest on nie­do­stęp­ny na http: //snowdog.pl/notes/view/polskie-pliki-jezykowe-dla-wordpress‑2–2/

z góry dzię­ku­je za pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *