Kategorie
podróże

Ciekawy link: polski student w CHRL

Prze­glą­da­jąc komen­ta­rze do pli­ków pl dla WP, natra­fi­łem na komen­tarz z cie­ka­we­go miej­sca. Kon­kret­nie jest to blog stu­den­ta, piszą­ce­go ze sta­żu w Chi­nach. Przej­rza­łem kil­ka postów i trze­ba przy­znać, że cie­ka­we. Zawsze chcia­łem zoba­czyć Chi­ny, teraz tym bar­dziej chcę…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *