Kategorie
podróże

Hotel czy nie hotel?

W ubie­gły week­end krą­ży­łem nie­co po Pol­sce. W małej miej­sco­wo­ści mię­dzy Łodzią a Stry­ko­wem zna­la­złem bar­dzo cie­ka­wy wyna­la­zek. Zresz­tą zdję­cie mówi samo za sie­bie.

zdjęcie fasady hotelu z napisem 'usługi hotel-owe'

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *