Kategorie
podróże

Zagadka

Pod­czas wczo­raj­szej rowe­ro­wej wyciecz­ki uda­ło mi się pstryk­nąć cał­kiem faj­ne (tak mi się wyda­je 🙂 ) zdję­cie. W związ­ku z tym mały kon­kurs – jesz­cze nie wiem co będzie nagro­dą, ale na pew­no coś wymy­ślę. Cho­dzi o to, na czym sie­dzi roba­czek przed­sta­wio­ny na zdję­ciu… Cho­dzi o pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie 🙂 . Kto pierw­szy ten lepszy. zdjęcie przedstawia zielonego robaczka na zielonym tle z kroplami wody

8 odpowiedzi na “Zagadka”

mi to wyglą­da na pustą, oro­sia­łą {zna­czy z rosą / inną wodą skro­plo­ną na niej} butel­kę, na oko wyglą­da na butel­kę po piwie, praw­do­po­dob­ne są m.in Lech, Heine­ken, Cals­berg i inne zielonobutelczaste.

hi Kuba – that is realy a phan­ta­stic foto shut.
i used the polish- trank­sla­ter but i could­n’t find out – what is the gre­en thing in the back­gro­und ? it looks like glas …??
Gre­etings from Ger­ma­ny – Geli

ok ‑know – i under­stand …i have tu guess what it is ! -
ok – it’s no glas ( i made a trans­la­tion from the answer of wikiyu 😉
let me guess now : .. it looks also like rub­ber mate­rial – is it a hop-ball from your dog ? i am shu­re – the dorps are rub­ber – not water. …

Geli: I com­ple­te­ly for­got to trans­la­te this post, sor­ry. Your answer is not cor­rect 🙂 , still waiting for the right one…

Hi Kuba !! I made a lit­tle visit on your websi­te – but… my polish is alre­ady bad ;-)). I remem­ber this nice foto… ple­ase tell me now, what it is !!! I still inte­re­stet ! Gre­atings from Bava­ria – Geli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *