Kategorie
różne

Castro i Wojewódzki w moim zasięgu

Wal­czy­łem przez chwi­lę z wła­sną skrom­no­ścią zanim opu­bli­ko­wa­łem tego posta, ale w koń­cu przegrałem…

Z racji fachu jestem obec­ny w necie dość moc­no, ale nie spo­dzie­wa­łem się że aż tak bar­dzo. Tym­cza­sem dla sło­wa klu­czo­we­go kuba, jestem już na dru­giej stro­nie wyni­ków, wśród wycie­czek na Kubę i Kuby Woje­wódz­kie­go… Cał­kiem sza­cow­ne towarzystwo :) 

W odpowiedzi na “Castro i Wojewódzki w moim zasięgu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *