Kategorie
łódka

Żagle

Moje raj­do­wa­nie osła­bło nie­co w tym roku (Snow­Dog Stu­dio ma swo­je wyma­ga­nia…), ale nad­cho­dzi już powo­li czas na kolej­ne woja­że, cho­ciaż w nie­co innym kli­ma­cie. Już nie­dłu­go ruszam po raz kolej­ny dołą­czyć do teamu Bet­ter Than…, tym razem w Europie. 

Zapo­wia­da­ła się nie­zła przy­go­da w posta­ci „deli­ve­ry” przez Atlan­tyk, nie­ste­ty (dla mnie) łód­ka przy­je­dzie (przy­pły­nie?) spa­ko­wa­na jak bale­ron na stat­ku. Czy­li zaba­wa na począt­ku będzie pole­ga­ła głów­nie na poskła­da­niu jej w do kupy… Pierw­sze rega­ty już w lip­cu, w UK. Następ­nie Szwe­cja i impre­za w Szcze­ci­nie 8 sierp­nia. Będzie się działo.

Wra­cam do wku­wa­nia angiel­skiej ter­mi­no­lo­gii, coby nie mylić port ze star­bo­ard

W odpowiedzi na “Żagle”

Może nie RACE ale ADVENTURE na pew­no… Ostat­nio czy­tam sobie „Pana Samo­cho­dzi­ka” Nie­nac­kie­go, kapi­tal­nie opi­sy­wał kli­mat jezior mazur­skich, rej­sów żagłów­ka­mi itp. Mimo, że sam nie żeglu­je aż zachcia­ło mi się wypu­ścić w jakiś rejs…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *