Kategorie
różne

Gry komputerowe

Trze­ba to otwar­cie przy­znać, lubię gry kom­pu­te­ro­we. Co praw­da są w tyle za spor­tem i pra­cą, ale jed­nak nadal są. Gdy­by doba mia­ła dwa razy wię­cej godzin, to chęt­nie poświę­cił­bym jej część na dobra grę. 

Wszyst­ko zaczę­ło się od kla­sycz­nych „papie­ro­wych” gier RPG w liceum, potem zaczę­ło bra­ko­wać na nie cza­su i towa­rzy­stwa, więc pozo­sta­ły gry kom­pu­te­ro­we. Jakoś nie mogę się oprzeć tym wir­tu­al­nym świa­tom, pozwa­la­ją­cym na eks­plo­ra­cję i przy­go­dy rodem z ksią­żek z moje­go dzieciństwa…

Ostat­nio tra­fi­łem na tra­iler 3 czę­ści jed­nej z moich ulu­bio­nych gier, Fal­lo­ut. Spę­dzi­łem nad jej 2 czę­ścią spo­ro cza­su i kil­ka nocy wypa­dło przez to z moje­go życio­ry­su. Kli­mat świa­ta po zagła­dzie ato­mo­wej w tej grze jest napraw­dę powa­la­ją­cy, z resz­tą zobacz­cie tra­iler… Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na nową część, chy­ba spe­cjal­nie dla niej zare­zer­wu­ję sobie tro­chę czasu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *