Kategorie
rajdy

SACP już wkrótce

Wkrót­ce start cyklu SACP, więc wypa­da­ło­by, aby jako przed­sta­wi­ciel pomy­sło­daw­ców (SPELEO) wspo­mnieć coś o tym na moim blogu.

Tak napraw­dę moja rola w cyklu ogra­ni­cza się do spraw tech­nicz­nych typu stro­na zawo­dów, ulot­ki czy nume­ry star­to­we (!). Było z tym spo­ro robo­ty, ale mam nadzie­ję, że cykl się przyj­mie i na sta­łe zago­ści w kalen­da­rzu AR w Pol­sce, a może i dalej.

Pierw­sza edy­cja to rajd Grin­go 2007, roz­gry­wa­ny w oko­li­cach Wej­he­ro­wa na Kaszu­bach. Start 15 czerw­ca, zakoń­cze­nie impre­zy dwa dni póĹşniej. 

Z tego co wiem, na razie jest na liście star­to­wej kil­ka­dzie­siąt teamów, ale może być wię­cej, więc nie ma na co cze­kać, tyl­ko trze­ba się zgła­szać! Zgło­sze­nia na pierw­sze zawo­dy dostęp­ne na stro­nie orga­ni­za­to­ra.

W odpowiedzi na “SACP już wkrótce”

Na pew­no się przyj­mie. Myślę, że w tym roku SC będzie dopie­ro nabie­rał roz­pę­du. A pazur­ki poka­że w kolej­nym sezo­nie. Cze­go Tobie, jako orga­ni­za­to­ro­wi i sobie ‚jako zawod­ni­ko­wi życzę 🙂 .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *