Kategorie
podróże

Sztokholm

Tym razem zawia­ło mnie do Sztok­hol­mu na parę dni. I jak zwy­kle spo­rę częśc cza­su spę­dzi­łem na poszu­ki­wa­niu dostę­pu do Netu… W naszej wio­secz­ce gdzie cumu­je­my „Bet­ter Than…” inter­net ist­nie­je w zni­ko­mych ilo­ściach (korzy­stam z nik­ną­ce­go sygna­łu czy­jejś nie­za­bez­pie­czo­ne sie­ci). Ale w koń­cu się uda­ło, zna­la­złem kon­takt w cen­trum mia­sta i sie­dzę sobie na ryn­ku korzy­sta­jąc z dobro­dziejstw dar­mo­we­go „Sky­pe Wi-Fi”. Swo­ją dro­gą to miło ze stro­ny Sky­pe­’a że robią coś takie­go (choć pew­nie nie­Ĺşle im się to opłaca). 

Ale nie o inter­ne­cie chcia­łem pisać, a o wyści­gu „Tall Ships’ Races”, w któ­re­go ostat­nim eta­pie (Sztok­holm-Szcze­cin) weĹşmie udział nasza łód­ka. Po to w koń­cu zna­le­Ĺşli­śmy się tutaj. Od kil­ku dni żeglu­je­my po oko­li­cach Sztok­hol­mu (a dokład­niej mia­stecz­ka Gusta­vs­berg) i trze­ba przy­znać, że napraw­dę tu ład­nie. Przy­po­mi­na mi to tro­chę oko­li­ce Lake Tahoe – ska­li­ste wybrze­ża poro­śnię­te igla­stym lasem i drew­nia­ne dom­ki „przy­kle­jo­ne” do skał. Szko­da tyl­ko, że jak zwy­kle (w moich ostat­nich woja­żach) pada… Zała­do­wa­łem do vana rower i cały sprzęt tre­nin­go­wy, więc jest szan­sa że ujrzę oko­li­cę rów­nież z innej niż woda perspektywy.

W Sztok­hol­mie pra­ca wre, na nabrze­żu powsta­je „żeglar­ska wio­ska”, wszyst­ko jest dopi­na­ne na ostat­ni guzik przed przy­jaz­dem żaglow­ców. To napraw­dę może być nie­za­po­mnia­ny widok, te wiel­kie stat­ki wpły­wa­ją­ce do por­tu. Ogrom­nie się cie­szę, że mogę być czę­ścią tej impre­zy. Na liście bar­dzo dużo pol­skich załóg, będzie z kim zamie­nić sło­wo. Wszyst­kie łodzie będą w cią­gu week­en­du otwar­te dla zwie­dza­ją­cych (tak samo w Szczecinie).

Mam nadzie­ję na parę fotek, co praw­da mój apa­rat powę­dro­wał do del­fi­nów na Flo­ry­dę razem z Anią, ale mam już poży­czo­ny inny. Czy­li coś na pew­no tu opublikuję.

2 odpowiedzi na “Sztokholm”

Hi Kuba
pole­cam nokia E61 and fring acco­unt and wifi con­nec­tion to use sky­pe. I am using it for few days now and i am very happy,‚also this com­ment i am wri­ting from my nokia E61.
Best of Luck for the race and take care of urself :)

Mam nadzie­je, ze nie bedziesz zalo­wal tego, ze apa­rat jest ze mna. Mamy nowe­go del­fi­na o imie­niu Caste­way i mam nadzie­je, ze uda mi sie go uwiecz­nic. W Keys tez pada i to bar­dzo cze­sto, w porow­na­niu z poprzed­nim razem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *