Kategorie
różne

Redesign czy Realign?

Oto i nad­szedł czas na nowy wygląd moje­go blo­ga. Ogól­na kon­cep­cja pozo­sta­ła taka sama, zmie­ni­ła się sze­ro­kość (sta­łe 960, to już taki pra­wie stan­dard), odświe­ży­łem nie­co mdłe odcie­nie i ogól­nie zwięk­szy­łem czytelność. 

Punk­tem wyj­ścia do całej zaba­wy był nagłó­wek stro­ny, któ­ry nary­so­wa­łem sobie kil­ka dni temu. Nie jest to coś sza­le­nie twór­cze­go (rzekł­bym, że moc­no podob­ne do świet­nej, choć sta­rej stro­ny Pho­to­Matt, w koń­cu od nie­go czer­pa­łem inspi­ra­cję), ale od daw­na chcia­łem coś takie­go nary­so­wać i mimo że mało ory­gi­nal­ne, jest to moje od pod­staw i jestem z tego zadowolony.

Mam nadzie­ję, że więk­szość zaglą­da­ją­cych tu gości, polu­bi nowy wygląd. w pla­nach mam jesz­cze roz­bu­do­wa­nie sta­łych dzia­łów (sushi, raj­dy przy­go­do­we i word­press), doda­nie odro­bi­ny JS i może jesz­cze coś co przyj­dzie mi do głowy.

Będę bar­dzo wdzięcz­ny za „kom­cie” (jak ja uwiel­biam ten one­to­wy slang), rady i suge­stie na temat nowe­go lay­outu. Pozdra­wiam i idę się pako­wać, jutro ruszam na łód­kę do Hamburga.

W odpowiedzi na “Redesign czy Realign?”

Nagłó­wek świet­ny, nie zawa­ham się powie­dzieć, że bar­dziej mi się podo­ba od inspi­ra­cji :) szcze­gól­nie espres­so wyglą­da bar­dzo natu­ral­nie, a całość po pro­stu pierw­sza klasa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *