Kategorie
wordpress

2.3 ewoluuje

Eki­pa z Auto­mat­tic robi przy WP 2.3 napraw­dę dobrą robo­tę. Bio­rąc jed­nak pod uwa­gę listę zmian w wer­sji 2.3, zasta­na­wiam się czy nie powin­na to być już raczej wer­sja 3.0…

Od upu­blicz­nie­nia Bety, pli­ki w SVN zmie­nia­ją się jak w kalej­do­sko­pie, już dwa razy baza danych wyma­ga­ła aktu­ali­za­cji, kil­ka razy stro­na wyma­ga­ła nagłej inter­wen­cji z mojej stro­ny, ale poza tym wszyst­ko dzia­ła ślicz­nie. Dzi­siaj poja­wił się dłu­go prze­ze mnie ocze­ki­wa­ny wid­get – chmur­ka tagów. Dotych­czas (przy 2.2) uży­wa­łem do tego wtycz­ki Cate­go­ry Tag­ging, ale od migra­cji na 2.3 trze­ba było z niej zre­zy­gno­wać (zamia­na dotych­cza­so­wych kate­go­rii na wbu­do­wa­ny sys­tem tagów). Na szczę­ście nie trze­ba było dłu­go cze­kać na wbu­do­wa­nie tej funk­cji w jądro WP. Super. 

Wid­get w akcji moż­na zoba­czyć na dole tej stro­ny.

2 odpowiedzi na “2.3 ewoluuje”

Kuba, tak dumam – czy dużym pro­ble­mem jest stwo­rze­nie Wid­ge­ta? Chęt­nie bym sko­rzy­stał z chmur­ki tagów nowe­go WP, ale mam dwa dro­bia­zgi pod­pię­te ręcz­nie do side­ba­ra i nie wiem, jak je prze­ro­bić na wid­ge­ty. Moż­na gdzieś o tym poczy­tać (gdzieś, gdzie piszą w przy­stęp­ny sposób)?

Odpo­wiem ci dokład­nie za kil­ka dni bo wła­śnie muszę się za pisa­nie tako­we­go zabrać. Oso­bi­ście naj­wię­cej korzy­stam prze­glą­da­jąc goto­we przy­kła­dy, ale z tego co pamię­tam na stro­nie auto­mat­tic jest o tym wzmianka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *