Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.3

Mimo wcze­śniej­szych zapew­nień o kon­ty­nu­acji tłu­ma­czeń na mojej fir­mo­wej stro­nie, pod­ją­łem decy­zję o kon­ty­nu­acji tego pro­jek­tu na tym blo­gu. W koń­cu jest to moje hobby…

W każ­dym razie tłu­ma­cze­nie (bez kil­ku mało uży­wa­nych strin­gów, któ­re zak­tu­ali­zu­ję nie­dłu­go) jest już dostęp­ne na spe­cjal­nej stro­nie – tłu­ma­cze­nie wer­sji 2.3. Jak zwy­kle komen­ta­rze mile widziane.

13 odpowiedzi na “Polska wersja językowa dla WordPress 2.3”

Dla mnie naj­waż­niej­sze są wbu­do­wa­ne tagi – pro­ste i przy­ja­zne w użyt­ko­wa­niu, cze­ka­łem na to już od poprzed­niej wer­sji. Inne zmia­ny nie są raczej widocz­ne dla prze­cięt­ne­go blo­ge­ra, no może poza tym że część wty­czek może prze­stać działać 🙂

Z jakie­goś powo­du nie dzia­ła mi to tłu­ma­cze­nie. Wła­ści­wie to nie dzia­ła­ją mi żad­ne tłu­ma­cze­nia. Czy ktoś może zna przy­czy­ne? Plik umie­ści­łem w wp-con­ten­t/lan­gu­ages , a wp-config.php usta­wi­łem WPLANG na pl_PL . Czy coś jeszcze?

Radek, te pli­ki powin­ny byc w wp-inc­lu­de­s/lan­gu­age­s/ a nie w wp-con­ten­t/lan­gu­age­s/ i wp-con­fig WPLANG na pl_PL

Artur, ten plik powi­nien być tu LUB tu. Zresz­tą pró­bo­wa­łem w obu miej­scach. Word­Pres­sa uru­cha­miam lokal­nie na apa­che­’u i myśle, że Kuba ma racje ponie­waż dokład­nie ta sama insta­la­cja u pro­vi­de­ra dzia­ła. :/ Albo cze­goś nie mam do php albo coś w apa­cheu. Nie­mniej naj­waż­niej­sze, że dzia­ła u providera.

A ja spo­lsz­cze­nia nie mogę pobrać bo pisze że Link, któ­ry wpi­sa­łeś, jest nie­ak­tu­al­ny lub cza­so­wo niedostępny.

Ups… naj­moc­niej prze­pra­szam. Zmie­nia­łem struk­tu­rę kata­lo­gów na ser­we­rze i nie zak­tu­ali­zo­wa­łem lin­ku. Już działa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *