Kategorie
różne

GIS Day w Poznaniu

Za parę dni, 14 listo­pa­da w Pozna­niu będzie moż­na dowie­dzieć się cze­goś wię­cej o zasto­so­wa­niach infor­ma­ty­ki w geo­gra­fii (tutaj moż­na pobrać pro­gram) z oka­zji Dnia Sys­te­mów Infor­ma­cji Geo­gra­ficz­nej (GIS Day). Tak napraw­dę to wła­śnie od zain­te­re­so­wa­nia tą dzie­dzi­ną zaczę­ła się moja karie­ra w bran­ży IT, więc cho­ciaż z racji sen­ty­men­tu przej­dę się zoba­czyć co sły­chać w tych technologiach.

Trud­no się spo­dzie­wać jakichś fajer­wer­ków, spo­tka­nia prze­zna­czo­ne są głów­nie dla uczniów i stu­den­tów, ale i tak parę rze­czy będzie moż­na się dowie­dzieć. Do tego wszyst­kie­go, miej­sce akcji czy­li Col­le­gium Geo­gra­phi­cum na ul. Dzię­gie­lo­wej 27 jest odda­lo­ne od moje­go „biu­ra” o 500 metrów…

Tak przy oka­zji zasta­na­wia mnie, jak to moż­li­we, że kie­ru­nek zwią­za­ny w koń­cu jakoś z infor­ma­ty­ką może sobie pozwo­lić na tak bez­na­dziej­ną stro­nę inter­ne­to­wą, prze­cież to ich wizy­tów­ka, ale w sumie pew­nie prze­sa­dzam z racji zbo­cze­nia zawodowego…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *