Kategorie
różne

Aktualizacja Lightning dla Thunderbirda

Dzi­siaj Thun­der­bird pobrał znie­nac­ka nową wer­sję wtycz­ki Ligt­ning (kalen­darz). Przede wszyst­kim ogrom­na popra­wa wygo­dy użyt­ko­wa­nia. Dodat­ko­we przy­ci­ski pozwa­la­ją prze­łą­czać się bły­ska­wicz­nie mię­dzy try­ba­mi poczta/kalendarz, domyśl­ne prze­nie­sie­nie wido­ku na pra­wą stro­nę też nale­ży uznać za spo­ry krok naprzód. Uży­tecz­na zabawka.

zrzut ekranu kalendarza

2 odpowiedzi na “Aktualizacja Lightning dla Thunderbirda”

Dar­mo­wy i bar­dzo przy­jem­ny. Minu­sem może być jedy­nie to, że więk­szość urzą­dzeń mobil­nych może mieć kło­po­ty z syn­chro­ni­za­cją (przy Outlo­oku raczej nie ma tego problemu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *