Kategorie
rajdy

Speleo na Karaibach

Spe­leo Salo­mon w skła­dzie Piotr Kosma­la & Kasia Zając wylą­do­wa­li na Gwa­de­lu­pie, bio­rąc udział w dość nie­co­dzien­nych zawo­dach AR. Naj­le­piej rela­cjo­nu­je to pro­sto z Kara­ibów Moni­ka Stroj­ny, towa­rzy­szą­ca im reporterka:

Spe­leo Salo­mon znów się ści­ga – tym razem na Gwa­de­lu­pie. Kasia Zając i Piotr Kosma­la wystar­to­wa­li wczo­raj w Iles Guade­lo­upe Aven­tu­re, pię­cio­dnio­wym, nie­ty­po­wym raj­dzie. Wczo­raj­sze przed­sta­wie­nie zespo­łów zakoń­czy­ło się tyrol­ką z dachu budyn­ku w Point a Pitre na dru­ga stro­nę zato­ki. A dziś rywa­li­za­cja zaczę­ła się na dobre. Naj­pierw – orien­te­ering po mie­ście St. Fran­co­is, potem nur­ko­wa­nie, sur­fing I wind­sur­fing. Nie­ty­po­we to dys­cy­pli­ny jak na rajd ale orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li ze sztam­pą zerwać. Dla­te­go wpro­wa­dzo­no zagad­ki przy­rod­ni­cze, kul­tu­ral­ne I grę w gol­fa – zada­nia, któ­re sil­nym teamom przy­spo­rzy­ły spo­rych problemów… Spe­leo Salo­mon bie­ga­ja szyb­ko ale w kon­ku­ren­cjach nie raj­do­wych nie mie­li wie­le szczę­ścia. Kasia I Pio­trek licza na to, że gdy przyj­dzie czas na praw­dzi­we bie­gi gór­skie po oko­licz­nych wul­ka­nach I dżun­gli, odro­bią straty.

[slideshow=6]

Jak widać na fot­kach jest moc­no nie­ty­po­wo, ale jak naj­bar­dziej przyjemnie :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *