Kategorie
praca

Kolejny Barcamp już w sobotę

Kolej­ne spo­tka­nia bran­ży inter­ne­to­wej w naj­bliż­szą sobo­tę w knaj­pie John­ny Roc­ker na Wiel­kiej w Pozna­niu. Zapo­wia­da się cie­ka­wie, 4 pre­zen­ta­cje: auto­rzy gry sie­cio­wej POLITIKA, zna­cze­nie user gene­ra­ted con­tent, inter­net w eks­pan­sji na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, pre­zen­ta­cje pecha-kucha. Szcze­gól­nie to ostat­nie, czy­li pró­ba odna­le­zie­nie sztu­ki w two­rze­niu pre­zen­ta­cji, może być niezłe.

Nie do pomi­nię­cia jest oczy­wi­ście „nie­ofi­cjal­ne” spo­tka­nie przy piwie na zakoń­cze­nie. Cał­kiem nie­zła zaba­wa dla geeków i nie tyl­ko. Do zoba­cze­nia w realu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *