Kategorie
podróże

Jakuszyce – początek sezonu

Pierw­szy śnieg już leży, przy­naj­mniej w górach. Uda­ło nam się spo­rą (łącz­nie ponad 10 osób) gro­mad­ką wyrwać do Jaku­szyc na bie­gów­ki. Noc­leg w „Chat­ce Górzy­stów” , tym razem jed­nak ku nasze­mu zdzi­wie­niu oka­za­ło się że pod­cią­gnę­li bie­żą­cą wodę, to już nie to samo co brnię­cie w śnie­gu po pas do stud­ni… Omlet na szczę­ście pozo­stał, jak zwy­kle potwor­nie wiel­ki i tłu­sty. Dwa dni napraw­dę dobrej zaba­wy. Napraw­dę pole­cam Jaku­szy­ce wszyst­kim szu­ka­ją­cym pomy­słu na weekend.

Tak zaczą­łem pisać o naszym wyjeź­dzie dwa tygo­dnie temu. Potem było jak zwy­kle – kupa pra­cy i nie­prze­spa­ne noce przed kom­pu­te­rem kie­dy kom­plet­nie nie mia­łem cza­su myśleć o tym blo­gu. W koń­cu ile to jed­nak może cze­kać? Poni­żej kil­ka fotek z tam­te­go wyjaz­du (autor­stwa Wieszczyka).