Kategorie
rajdy

Konkurs noworoczny na CP4

Kuer­ti, gospo­darz blo­gu raj­do­we­go PK4, zor­ga­ni­zo­wał dość cie­ka­wy konkurs:

…oso­by, któ­ra napi­sze naj­ład­niej­szą rela­cję ze star­tu w zawo­dach bądĹş też jakie­goś szcze­gól­ne­go tre­nin­gu. Tekst nie musi być dłu­gi, ale musi chwy­tać za ser­ce. Na Wasze tek­sty cze­kam do 6 stycznia…

Brzmi cie­ka­wie, jak fre­kwen­cja dopi­sze, to będzie co czy­tać. War­to wie­dzieć że PK4 to chy­ba naj­dy­na­micz­niej­szy obec­nie blog o tema­ty­ce raj­do­wej (co praw­da nie ma ich zbyt wie­le), autor sta­ra się jak może zapew­nić cie­ka­we tre­ści, czę­sto wykra­cza­jąc poza oso­bi­ste przy­go­dy z AR. Popie­ram w pełni.
Był­bym zapo­mniał, nagro­dą jest nowy buff. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Kuer­tie­go.

W odpowiedzi na “Konkurs noworoczny na CP4”

Dzię­ki! Przy­jem­nie się czy­ta takie opi­nie, nawet jeśli „nady­na­micz­niej­szy blog o tema­ty­ce raj­do­wej” rze­czy­wi­ście nie ma zbyt dużej konkurencji :) .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *