Kategorie
różne

Delfinoterapia w Zwierciadle

Cie­ka­wost­ka dla zain­te­re­so­wa­nych: w naj­now­szym nume­rze mie­sięcz­ni­ka Zwier­cia­dło arty­kuł o del­fi­no­te­ra­pii (czy­li tera­pii, głów­nie dzie­ci, z udzia­łem del­fi­nów), napi­sa­ny mię­dzy inny­mi w opar­ciu o wywiad z moją żoną jako spe­cja­list­ką w tej dzie­dzi­nie. Wcze­śniej­szy link to tyl­ko część arty­ku­łu, peł­na wer­sja w papie­ro­wym egzem­pla­rzu gaze­ty. Zapra­szam do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *