Kategorie
wordpress

Nadchodzi WordPress 2.5

Znów bio­rę się do napi­sa­nia cze­goś po bar­dzo dłu­giej prze­rwie. Cią­gle obie­cu­ję sobie że będę publi­ko­wał coś cie­ka­we­go regu­lar­nie, ale szyb­ko oka­zu­je się, że z cza­sem na to nie jest aż tak różowo.

Tym razem jed­nak wypa­da ode­rwać się od pra­cy i poświę­cić chwi­lę na blog, oka­zją do tego jest bli­ski czas poja­wie­nia się wer­sji 2.5 Word­Pres­sa. Tym razem przy­go­to­wa­na jest mała rewo­lu­cja jeśli cho­dzi o wygląd pane­lu admi­ni­stra­cyj­ne­go. O ile na począt­ku byłem scep­tycz­nie nasta­wio­ny do nowo­ści, to jed­nak argu­ment że nowy wygląd przy­go­to­wy­wa­ny jest przez moich guru z Hap­py Cog, nie trze­ba było dużo cza­su żeby prze­ko­nał się do nowe­go wyglądu.

Co jesz­cze nowe­go w tej wer­sji? Roz­bu­do­wa­na gale­ria mediów (scre­en­cast poka­zu­je rewe­la­cyj­ny uplo­ad pli­ków) , wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści jakie przy­niósł nowy TinyM­CE 3 (opcja peł­no­ekra­no­we­go edy­tor­ka jest po pro­stu genialna).

Zmia­ny wpro­wa­dza­ne w war­stwie pre­zen­ta­cji odno­szą się też do tłu­ma­cze­nia – w sto­sun­ku do poprzed­niej wer­sji zmia­nie ule­gło ok 30% strin­gów, doszło bar­dzo dużo nowych. cie­ka­wym roz­wią­za­niem jest prze­nie­sie­nie loka­li­za­cji TinyM­CE do głów­ne­go pli­ku .po. Ozna­cza to spo­ro robo­ty przy tłu­ma­cze­niu, ale za to zwal­nia od wrzu­ca­nia osob­nych tłu­ma­czeń do Tiny.

Tak czy ina­czej, na dzień dzi­siej­szy stan tłu­ma­cze­nia wyno­si 93%, mam nadzie­ję, że się wyro­bię do ofi­cjal­nej publi­ka­cji. Jeśli ktoś chciał­by pomóc w tłu­ma­cze­niu, pro­szę o kon­takt mailo­wy, prze­śle dostęp do moje­go SVNa.

Swo­ją dro­gą nowy WP to mnó­stwo napraw­dę cie­ka­wych roz­wią­zań, na któ­rych war­to się wzo­ro­wać w swo­ich projektach.

3 odpowiedzi na “Nadchodzi WordPress 2.5”

Kuba, wiem, że Two­je tłu­ma­cze­nie będzie dosko­na­łe. Jak zwykle :-)
No, a jak już posło­dzi­łem, to pytam – kie­dy je udostępnisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *