Kategorie
wordpress

Kolejna aktualizacja WordPress

Nie trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać na kolej­ną wer­sję WP. Jak zwy­kle przy­no­si spo­ro udo­sko­na­leń, o czym dobrze wie­dzą użyt­kow­ni­cy wer­sji beta. Nie będę się roz­pi­sy­wał o nowych możliwościach/poprawkach, bo zro­bił to już wizu­al­nie ofi­cjal­ny blog WP oraz spo­ro innych osób przede mną i nie ma się co powta­rzać tyl­ko po to żeby zro­bić tro­chę con­ten­tu ;).

W każ­dym razie, jak dla mnie dość istot­na jest moż­li­wość wyłą­cze­nia fla­sho­we­go uplo­adu, któ­ry potra­fił odma­wiać współ­pra­cy na nie­któ­rych ser­we­rach (np. na moim 🙁 ), to jest spo­ry plus. Google Gears jesz­cze nie testo­wa­łem, więc się nie wypowiadam.

Ĺťe­by nie przy­nu­dzać, przej­dę do kon­kre­tów – tłu­ma­cze­nie uak­tu­al­nio­ne do nowej wer­sji już jest goto­we, więc zapra­szam do pobie­ra­nia. Pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy przy korek­cie udzie­li­ła mi Agniesz­ka Wąsow­ska, za co bar­dzo dziękuję.

Naj­bar­dziej widocz­ne zmia­ny w dotych­cza­so­wym tłu­ma­cze­niu to zamia­na dziw­nie brzmią­cej biblio­te­ki pli­ków na prost­sze mul­ti­me­dia, oraz per­ma­lin­ków na odno­śni­ki bez­po­śred­nie (tu aku­rat sam nie wiem czy to naj­szczę­śliw­sze rozwiązanie).

5 odpowiedzi na “Kolejna aktualizacja WordPress”

Tak czy­tam sobie i wła­śnie zaraz się zabio­rę do aktu­ali­za­cji swo­je­go blo­ga… mam nadzie­ję, że go nie dobi­ję, gdyż na tą jesz­cze chwi­le nie wyświe­tla mi go w IE 🙁 

pozdra­wiam

p.s. ele­gan­cji Twój WP!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *