Kategorie
różne

Zmiana hostingu

Pra­wie każ­dy korzy­sta­ją­cy z dzie­lo­ne­go hostin­gu wpa­da prę­dzej czy póĹşniej w czę­ste kło­po­ty zwią­za­ne z pada­mi ser­we­rów. Nie­któ­rzy mają wię­cej szczę­ścia, inni mniej. Wyda­wa­ło mi się, że nale­żę do tej pierw­szej gru­py, nie­ste­ty mój dostaw­ca w cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy robił wszyst­ko żeby zmie­nić moje zdanie.

Ten blog i spo­ro innych nie­wiel­kich stro­nek trzy­ma­łem od kil­ku lat na ser­we­rach AZ.PL. Do zeszłe­go roku nie było z nimi więk­szych pro­ble­mów (bo o mniej­szych nie war­to mówić), ale póĹşniej zaczął się kon­kret­ny dramat.

Począt­ki były nie­win­ne – prze­rwa ser­wi­so­wa ok pół­no­cy mia­ła naj­pierw 10min, póĹşniej 30, a w szczy­cie zaczę­ła docho­dzić do godzi­ny. Jed­nak kie­dy „prze­rwy ser­wi­so­we” zaczę­ły się poja­wiać w cią­gu dnia to już zaczę­ło być tro­chę iry­tu­ją­ce. I na pyta­nie o czas trwa­nia awa­rii i szan­se na nie­po­wtó­rze­nie tego w przy­szło­ści za każ­dym razem ta sam uprzej­ma odpo­wie­dĹş adminów -

na pew­no się to już nie powtó­rzy, w razie pro­ble­mów pro­si­my o maila na adres…

Lito­ści, ile moż­na. Wytrzy­ma­łem i tak wystar­cza­ją­co dłu­go. Dwa razy zmie­nia­li mi ser­we­ry (przy­naj­mniej tak twier­dzi­li) co powo­do­wa­ło pro­ble­my z par­ko­wa­niem nowych­do­men, ale nie zmie­nia­ło nic w kwe­stii solid­no­ści. Teraz przy­naj­mniej wiem, że pró­bo­wa­łem im zaufać i wystar­czy. Ucie­kam na inny hosting i szcze­rze odra­dzam dzie­lo­ny hosting na ser­we­rach AZ.PL.

3 odpowiedzi na “Zmiana hostingu”

W AZ.pl mia­łem hosting dwa lata. Nie­ste­ty przez dru­gi rok stro­na bar­dzo rzad­ko dzia­ła­ła, a jeśli uda­ło już się połą­czyć z ser­we­rem, wszyst­ko się kosz­mar­nie śli­ma­czy­ło. Pisa­łem wie­le razy do nich zaża­le­nia – sta­le dosta­łem odpo­wie­dĹş, że jest kupio­na nowa maszy­na i stro­ny były prze­no­szo­ne. Tyl­ko że jeśli jest to praw­da, w cią­gu roku zaku­pi­li i pod­łą­czy­li kil­ka­dzie­siąt ser­we­rów. Już nie będę komen­to­wał cza­su reak­cji na maile, któ­ry pod koniec naszej współ­pra­cy wyniósł… 2 mie­sią­ce. Tyle potrze­bo­wa­li, aby napi­sać maila, że potrzeb­na jest dopła­ta aby zdo­być kod authinfo.
To był kosz­mar, tak­że nie pole­cam AZ.pl.

Uda­ło mi się to zała­twić w jed­ną noc, nawet nie tak Ĺşle. Prze­nio­słem się na dzie­lo­ny hosting CP w amm.pl. Jak na razie (mam tam kon­to od kil­ku mie­się­cy) wszyst­ko dzia­ła u nich dużo spraw­niej i płynniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *