Kategorie
praca

Poniedziałek rano

Ponie­dzia­łek rano, a raczej przed połu­dniem. Do pra­cy przy­zwy­cza­ję się dopie­ro ok 12… A co teraz?

Może ponie­dział­ko­we inspi­ra­cje w Sma­shing Maga­zi­ne (genial­ne zdję­cia dymu), Cre­stock nie daje dzi­siaj nic cie­ka­we­go za dar­mo więc prze­la­tu­ję dalej. Idąc za new­sem z the­Ne­xtWeb tra­fiam na malą fla­sho­wą gier­kę w „zgad­nij kto jest 2.0”, a na Webma­ster­World na kolej­ną dys­ku­sję „po co uży­wac CSS”, że też komuś chce się jesz­cze o tym dyskutować.

W rodzi­mym necie Anty­Web z pyta­niem o wia­ry­god­ność dzien­ni­kar­stwa oby­wa­tel­skie­go a DI infor­mu­je o nowym pol­skim komu­ni­ka­to­rze dzia­ła­ją­cym z pozio­mu prze­glą­dar­ki – chciaż w momen­cie kie­dy coraz wię­cej ludzi nosi komu­ni­ka­tor w kie­sze­ni, nie wiem jaki jest tego sens.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *