Kategorie
wordpress

Humor WordPress

Ame­ry­ki raczej na pew­no nie odkry­wam, ale pew­nie nie­któ­rzy nie tra­fi­li jesz­cze w Word­Pres­sie na moż­li­wość uru­cho­mie­nia autodestrukcji…

Tra­fi­łem na to przy­pad­kiem testu­jąc zasto­so­wa­nie text_diff w WP  i w pierw­szym momen­cie nie­co mnie to zaskoczyło…

Zain­te­re­so­wa­nym pole­cam pró­bę porów­na­nia bie­żą­cej wer­sji wpi­su z nim samym (w opcjach porów­ny­wa­nia wer­sji). Cie­ka­wy efekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *