Kategorie
wordpress

Daily News

Daily News to skór­ka dla Word­Press moje­go autor­stwa opu­bli­ko­wa­na w sie­ci za free. Oka­za­ła się cał­kiem popu­lar­na, więc war­to rzu­cić okiem co cie­ka­we­go zro­bi­li z nią nowi wła­ści­cie­le (na liście umie­ści­łem stro­ny któ­re jako tako funk­cjo­nu­ją, tzn. pomi­ną­łem prec­le i stro­ny z wpi­sem „Hel­lo World”):

Jeśli ktoś zna jakiś cie­ka­wy blog / stro­nę, któ­ra uży­wa moje­go moty­wu, a nie znaj­du­je się na tej liście to daj­cie mi znać, chęt­nie uzupełnię.

3 odpowiedzi na “Daily News”

Witam, poda­ję jesz­cze jed­ną stro­nę w opar­ciu o tę skór­kę. Szko­da tyl­ko, że skór­ka nie zosta­ła zak­tu­ali­zo­wa­na do naj­now­szej wer­sji Word­Press i nie ma pagi­na­cji komen­ta­rzy. Pro­blem się poja­wia, gdy komen­ta­rzy jest wię­cej niż kilkadziesiąt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *