Kategorie
łódka

Kajakowe foto

Na fali moje­go zain­te­re­so­wa­nia kaja­ka­mi prze­glą­dam spo­ro róż­nych Ĺşró­deł w sie­ci na ten temat. Przy oka­zji tra­fi­łem na cie­ka­wy kon­kurs kaja­ko­wo-foto­gra­ficz­ny na http://galeria.point65.pl. Głów­na nagro­da może nie jest pory­wa­ją­ca, ale za to inspi­ru­je do dzia­ła­nia (dar­mo­wy wyna­jem kaja­ków na wyciecz­kę w oko­li­cach sztok­holm­skich wysp). Kto ma cie­ka­we foty z łód­ki, niech śle, kto nie ma niech zaj­rzy i zagło­su­je (na razie mało zdjęć, ale mam nadzie­ję że będzie wię­cej). Nie ukry­wam, że moje dwie fot­ki już tam są i cze­ka­ją na wasz głosy…

Na przy­szły sezon i tak pla­nu­ję mor­ską wyciecz­kę na kaja­ku, więc cze­mu nie Szwecja? 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *