Kategorie
wordpress

Odjechane tagi

Uwa­ga: aby nie tra­cić cza­su, zamiast czy­tać ten wpis suge­ru­ję przejść od razu do pierw­sze­go komen­ta­rza, ma dużo wię­cej sen­su niż moja produkcja.

Jak moż­na zauwa­żyć na pasku bocz­nym tej stro­ny, zain­sta­lo­wa­łem wła­śnie nową zabaw­kę w posta­ci plu­gi­nu WP-Cumu­lus . Wyglą­da faj­nie, a co naj­waż­niej­sze dobrze dzia­ła. Nie­zły nius, prawda?

A tak poważ­nie, to jeśli ktoś będzie też chciał sobie coś takie­go spra­wić to może się natknąć na to co ja, pro­blem z pol­ski­mi zna­ka­mi we fla­shu. W wer­sji ory­gi­nal­nej wtycz­ka nie wyświe­tla pol­skich zna­ków, przez co nie­któ­re tagi mogą wyglą­dać dość dziw­nie, np. „dka” zamiast „łód­ka” itp. Bez dostę­pu do pli­ku Ĺşró­dło­we­go .fla raczej trud­no na to coś pora­dzić, ale moż­na zna­le­Ĺşć małe obejście.

Wystar­czy w linii 92 pli­ku wp-cumulus.php:

92
$tagcloud = urlencode( str_replace( " ", " ", ob_get_clean() ) );

owi­nąć nasze tagi w funk­cję gene­ro­wa­nia slugów:

92
$tagcloud = urlencode( remove_accents(str_replace( " ", " ", ob_get_clean() ) ) );

i goto­we, mamy zamiast dziu­ra­wych nazw znacz­ni­ki tagów. Nie jest to ide­ał, ale i tak wyglą­da dużo lepiej (nie mówiąc już o czy­tel­no­ści). Niby dro­biazg, ale może się komuś przy­dać. W mojej wer­sji zamie­ni­łem też plik i kod SWFO­bject (we wtycz­ce jest wer­sja 1.4, a ja mam w gale­rii 2.1 co powo­do­wa­ło małe zgrzy­ty), ale to już zupeł­nie inna bajka…

ps. wtycz­ka pod­pa­trzo­na u Oska­ra

8 odpowiedzi na “Odjechane tagi”

A ja, śle­py nie widzia­łem, że do pobra­nia jest rów­nież Ĺşró­dło… Pew­nie będę musiał zasub­skry­bo­wać two­je rssy, co by takich gaf nie popeł­niać w przyszłości. 🙂