Kategorie
różne

Zorza polarna

Z cyklu mojej fascy­na­cji impre­za­mi eks­tre­mal­ny­mi na świe­cie – tym razem zimo­wo. Nie tak daw­no pisa­łem o faj­nym przed­się­wzię­ciu – star­cie pol­skie­go zawod­ni­ka, Dariu­sza Morsz­ty­na, w zawo­dach Fin­mark­slo­pet 2009. co jakiś czas otrzy­mu­ję info o tym, co się dziej na dale­kiej pół­no­cy. A oto krót­ki news i nie­sa­mo­wi­ta fot­ka zorzy…

Wia­do­mo­ści z Fin­mark­slo­pet. Alta, Fin­n­mark 05.03.2009.

U nas zima w pełni,wczoraj i dzi­siaj w nocy mogli­śmy podzi­wiać zorzę polar­ną. Szcze­gól­nie pięk­na była dzi­siej­szej nocy. Dołą­czy­ła już eki­pa TVP, krę­ci­li­śmy zdję­cia z tre­nin­gu i okolicy.

Jeste­śmy już po rejestracji,dzisiaj dzień pełen spraw orga­ni­za­cyj­nych. Jesz­cze ostat­nie szli­fy na mapach, ana­li­za tras; oraz dwe obo­wiąz­ko­we odprawy.Całe mia­stecz­ko peł­ne masze­rów, psów i sań. Trwa­ją dro­bia­zgo­we odpra­wy wete­ry­na­ryj­ne. Odda­li­śmy już w depo­zyt wor­ki z kar­mą dla psów, któ­re będą cze­ka­ły na poszcze­gól­nych punk­tach kon­tro­l­nych. Wie­czo­rem atrak­cje zwią­za­ne z otwar­ciem festi­wa­lu „Zorzy Polar­nej” połą­czo­ne­go z ofi­cjal­nym otwar­ciem wyści­gu Fin­mark­slo­pet 2009. Zapo­wia­da się bar­dzo cie­ka­wy spek­takl świa­tła, rze­Ĺşb lodo­wych i poka­zów akrobatycznych…na sku­te­rach rzecz jasna, wszak jeste­śmy na pół­no­cy. W cza­sie otwar­cia z dumą będzie­my nieść fla­gę Biało-Czerwoną.

Dzi­siaj jest pierw­szy, ofi­cjal­ny dzień zawo­dów, dla­te­go życie nabie­ra tem­pa i adre­na­li­na rośnie. Do star­tu zosta­ły 2 dni ale to czas bar­dzo napię­ty i cza­su wol­ne­go nie ma. Trze­ba przy­go­to­wać cały ekwi­pu­nek na tra­sę. Psy już nie tre­nu­ją – odpoczywają.

Prze­sy­ła­my w załącz­ni­ku kil­ka zdjęć z zorzy polar­nej, oraz z pra­cy eki­py fil­mo­wej TVP.

Pozdro­wie­nia od całej eki­py Bie­gną­ce­go Wilka.

zorza

Wię­cej na stro­nie zawod­ni­ka.

5 odpowiedzi na “Zorza polarna”

Ale wypas…
Zawsze chcia­łem poje­chać w oko­li­ce koła pod­bie­gu­no­we­go i zoba­czyć zorzę polar­ną. Może kie­dyś uda mi się wyrwać z kieratu..

Uda­ło mi się zoba­czyć zorzę jak byłem w Kana­dzie, ale dale­ko jej było do takich spek­ta­ku­lar­nych kur­tyn, jak ta na tej focie, bar­dziej przy­po­mi­na­ła małe szlacz­ki na nie­bie. Jed­no jest pew­ne – chcę to zoba­czyć na żywo jesz­cze raz.

@Maju: to kto jak kto, ale ty to chy­ba nie­złe foty przywieziesz…

…a mi nie­ste­ty nie uda­ło się jej zoba­czyć mimo poby­tu w Yukon. Mam nadzie­ję, że jesz­cze kie­dyś tam wrócę…oczywiście dla psich zaprzęgów 😉

Hej;)
od zawsze byłam zafa­scy­no­wa­na zarzą i od daw­na mam marze­nie zeby zoba­czyc ja na zywo..moze ktos ma jakies info co gdzie i jak i za ile lub pisał by sie na tak wypra­we( bo w gru­pie razniej);) No to cze­kam na wie­ści;);) imago88@interia.pl😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *