Kategorie
różne

Afrykańskie klimaty

Od kil­ku dni rezy­du­ję w nowym offi­ce w cen­trum Pozna­nia i odkry­wam na nowo uro­ki Sta­re­go Ryn­ku i oko­lic. Na począ­tek nie trze­ba było dłu­go szu­kać, żeby na par­te­rze w wej­ściu obok odkryć knajp­kę Poże­gna­nie z Afry­ką, kli­ma­tycz­ne miej­sce miesz­czą­ce się daw­niej przy Okrąglaku.

Moim zda­niem, kafej­ka spo­ro zyska­ła na prze­pro­wadz­ce, dużo lepiej roz­pla­no­wa­ne wnę­trze i bar­dziej kame­ral­ne poło­że­nie to pod­sta­wo­we zale­ty. Popi­ja­jąc napo­je z całe­go świa­ta moż­na natknąć się tam na napraw­dę cie­ka­wych ludzi (no w koń­cu ja też tam bywam 😉 ) i popa­trzeć na rewe­la­cyj­ne foto­gra­fie na scia­nach. Zdję­cia zmie­nia­ne sa co jakiś czas, obec­nie wisi zestaw autor­stwa Świa­to­sła­wa Wojt­ko­wia­ka (foto min. dla NG, New­swe­ek, Voy­age), powią­za­ny tema­tycz­nie z parze­niem i piciem kawy w Afryce. 

War­to wpaśc, wypić kawę, poczy­tać książ­kę (kil­ku sta­łych gości zosta­wia nawet w nich swo­je zakład­ki) czy pograć w sza­chy (spe­cjal­ny sto­lik jest goto­wy) czy posłu­chać nie­złej muzy­ki. Na zakoń­cze­nie moż­na też pod­sko­czyć wej­ście obok do naszej pracowni…

6 odpowiedzi na “Afrykańskie klimaty”

Kie­dyś wpad­nę i do Cie­bie do pra­cow­ni i do knajp­ki, tym bar­dziej że lubię takie spo­koj­ne kli­ma­ty, a po tym że moż­na tam poczy­tać książ­kę, sądzę że tak jest 🙂

Poże­gna­nie z Afry­ką zaiste teraz jest bar­dziej przy­jem­ne – szko­da ze wie­cej takich knaj­pek nie ma..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *