Kategorie
podróże

Konkursy foto

Ostat­nio poja­wi­ło się w sie­ci kil­ka cie­ka­wych kon­kur­sów foto­gra­ficz­nych, dzi­siaj tyl­ko krót­ka wzmian­ka o dwóch. Pierw­szy to kon­kurs „Naj­pięk­niej­sza góra świa­ta” orga­ni­zo­wa­ny przez Onet Pej­za­że. Nagro­da jest nie­ba­nal­na, bo jest to bilet KLM do dowol­ne­go miej­sca na świe­cie. Cze­go wię­cej potrze­ba podróż­ni­ko­wi do szczę­ścia? Wśród nomi­no­wa­nych zdjęć zna­la­zły się dwa autor­stwa Moni­ki Stroj­ny (zdję­cia numer 3536), opie­ku­na medial­ne­go Teamu Spe­leo. Oba pocho­dzą z kil­ku­mie­sięcz­nej podró­ży po Ame­ry­ce Połu­dnio­wej. Gło­su­jąc nale­ży w for­mu­la­rzu podać numer wybra­ne­go zdję­cia. Gło­so­wa­nie trwa tyl­ko do 12 czerw­ca, więc gło­suj­my, zapra­co­wa­ła dziew­czy­na na ten bilet tymi zdję­cia­mi. Powodzenia.

Kon­kurs nr dwa na mojej liście jest bar­dziej komer­cyj­ny ale nagro­da rów­nie (jak nie bar­dziej) cie­ka­wa – jest nią wyjazd foto­gra­ficz­ny na Cej­lon z Beatą Paw­li­kow­ską (w roli „nadwor­ne­go” foto­gra­fa wypra­wy). Baner kon­kur­su wisi na moim blo­gu już jakiś czas, więc tym razem i ja pró­bu­ję swo­ich sił, o cie­ka­wym wyjeź­dzie nawet nie wspo­mnę, ale nowa lustrzan­ka by mi się bar­dzo przy­da­ła. Moja zgło­szo­na fot­ka do obej­rze­nia na stro­nie kon­kur­su. Tutaj do głów­nej wygra­nej nie liczy się ilośc gło­sów, ale wer­dykt jury, nie­mniej jed­nak będzie mi miło jak zoba­czę gło­sy odda­ne na to zdjęcie 🙂 .

Już po napi­sa­niu powyż­szej not­ki przy­po­mnia­łem sobie o jesz­cze jed­nym kon­kur­sie – w ser­wi­sie dizaj­ner­skim Infec­tio­us moż­na jesz­cze 2 dni gło­so­wać na pro­jekt gra­ficz­ny moje­go kole­gi, Rober­ta Pod­gór­skie­go z Black­Mo­on Design. Też war­to zaj­rzeć (no i oczy­wi­ście zagło­so­wać), bo pra­ca ciekawa.

5 odpowiedzi na “Konkursy foto”

Ale jaja 😉 Wsze­dłem kil­ka dni temu na stro­nę kon­kur­su, przej­rza­łem kil­ka fot i w tym tą jed­ną two­ją. A potem zasta­na­wia­łem się jak jest zro­bio­ne. Nie sądzi­łem, że to two­je foto
To jak było ze zro­bie­niem> wcią­gną­łeś apa­rat przy­wią­za­ny do fału?:)

Zaje­faj­ne fot­ki – To z masz­tu daje cza­du:) Szko­da tylko,że ktoś kto robił herbatęipodróże.pl nie­co spar­ta­czył robo­tę i nie moż­na się tam zare­je­stro­wać (wysła­łem już do sie­bie z pięć maili z lin­kiem do akty­wa­cji i nic :/). I dzię­ki za pro­mo­cję moje­go desko­we­go bohomazu;)

@Maju: pra­wie tak, z tym że to ja byłem na fale a apa­rat przy­wią­za­ny do mnie (bo jeden już utopiłem)
@Robert: łagod­nie to napi­sa­łeś, gdy­bym nie brał udzia­łu w kon­kur­sie to bym dosad­niej to okre­ślił… A boho­maz fajo­wy jest, więc moż­na go promować 🙂

Tak faj­na fot­ka jed­nak chy­ba mi sie naj­bar­dziej podo­ba 4te – coz lubie zielen :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *