Kategorie
wordpress

WordPress 2.8 (po polsku ;) )

No jak­że by ina­czej, w koń­cu ile moż­na uży­wać opro­gra­mo­wa­nia po angielsku…

W nowej wer­sji „pod­szli­fo­wa­ny” wygląd pane­li i tro­chę nowych opcji. Oso­bi­ście naj­bar­dzie przy­pa­dła mi do gustu jed­na – moż­li­wość pomi­nię­cia aktu­ali­za­cji „obo­wią­zu­ją­cej” wer­sji języ­ko­wej (domy­śla­cie się pew­nie dla­cze­go…). Poprzed­nio spra­wia­ło mi tro­chę kło­po­tów pozo­sta­wie­nie wła­snych pli­ków języ­ko­wych przy jed­no­cze­snej auto­ma­tycz­nej aktualizacji.

Nie­złą spra­wą jest też podział dash­bo­ar­d’u na kil­ka kolumn, moż­na lepiej roz­pla­no­wać szyb­ki dostęp do infor­ma­cji. Na uwa­gę zasłu­gu­je też tryb dostęp­no­ści w kon­fi­gu­ra­to­rze wty­czek – teraz moż­na nimi zarzą­dzać nawet nie mając włą­czo­nej obsłu­gi Java­Script. Podo­ba mi się ten kie­ru­nek roz­wo­ju. Prze­gląd zmian na stro­nie WP.

Hob­by­stów i innych któ­rzy z jakie­go­kol­wiek powo­du nie lubią/nie chcą/nie mogą uży­wać ofi­cjal­ne­go tłu­ma­cze­nia zapra­szam do pobra­nia naj­now­szej pacz­ki tłu­ma­cze­nia.

ps. zapo­mnia­łem wspo­mnieć, podob­no teraz WP śmi­ga w tej wer­sji dużo szyb­ciej… no, no zobaczymy

17 odpowiedzi na “WordPress 2.8 (po polsku ;) )”

Wła­śnie nie­opatrz­nie doko­na­łem aktu­ali­za­cji „obo­wią­zu­ją­cej” wer­sji języ­ko­wej. I mimo ponow­nej aktu­ali­za­cji do wer­sji angiel­skiej i wrzu­ce­nia Two­jej wer­sji tłu­ma­cze­nia, cią­gle pozo­sta­je „obo­wią­zu­ją­ca”. Nie mam poję­cia jak ten pro­blem rozwiązać.

mam pyta­nie: edy­tu­ję blog kum­pla opar­ty na wor­pres­sie- ale wer­sji 2.1.3, a zanie­dba­ny przez admi­na. Jak podejść do upgra­du, bo się z powo­du nie­lot­no­ści w wor­pres­sie waham?

@joe: zrób pełen bac­kup bazy danych i kopię wszyst­kie­go co może być zwią­za­ne ze sta­rą stro­ną (czy­li cały fol­der z kata­lo­ga­mi wp-con­tent, wp-inc­lu­des, wp-admin i inne). WYŁĄCZ WSZYSTKIE WTYCZKI (to jest szcze­gól­nie waż­ne, wtycz­ki ze sta­rej wer­sji moga moc­no nabro­ić) i ręcz­nie zrób upgra­de i po przej­ściu na wp-admin powi­nie­neś zostać popro­szo­ny o zatwier­dze­nie aktu­ali­za­cji bazy. I jak masz szczę­ście to będzie ok, a jak nie to masz kopię zapsową…

@Robert: wyglą­da na to że nie usu­ną­łeś wszyst­kich sta­rych pli­ków (może są w wp-con­tents?), inne­go powo­du nie widzę

Kubo, dopa­trzy­łam się jak na razie jed­nej lite­rów­ki w tej fra­zie „Nowy motyw został akty­wo­wa­ny. Ten motyw obsłu­gu­je wid­ge­ty, odwiedź stro­nę ustwa­ień wid­ge­tów, aby je skon­fi­gu­ro­wać.” = sło­wo „ustwa­ień”.
Poza tym mio­dzio. Dzię­ki wiel­kie za tłumaczenie.

Hey! Tłu­ma­cze­nie jak zwy­kle przy­go­to­wa­ne pro­fe­sjo­nal­nie 🙂 Nie­ste­ty mój WP znów ma jakieś „akcje”…po wrzu­ce­niu spo­lsz­cze­nia moja witry­na zupeł­nie pada (lub nie dzia­ła tyl­ko zaplecze)…a moim oczom uka­zu­je się tyl­ko komu­ni­kat o wyczer­pa­nej pamięci…ach te dar­mo­we hostingi ://

„moż­li­wość pomi­nię­cia aktu­ali­za­cji „obo­wią­zu­ją­cej” wer­sji języ­ko­wej (domy­śla­cie się pew­nie dla­cze­go…)”. Dlaczego?

wresz­cie pol­ska wer­sja, zaraz zro­bię upda­te, bo przy­znam szcze­rze niby nic trud­ne­go w insta­la­cji i obsłu­dze blo­ga to miło się pra­cu­je jak jest spolszczony.

Witam szu­kam spo­lsz­cze­nia word­pres­sa 2.8 i zale­zy mi na tym zeby byly pol­skie zna­ki zamiast zna­kow zapy­ta­nia. Pro­bo­wa­lem juz kil­ku tech­nik, kok­pit i komen­dy mam po pol­sku ale pol­skie lite­ry po zapi­sa­niu zmie­nia­ja sie na zna­ki zapytania.

Z gory dzie­ku­je za pomoc

@Paweł: masz pro­blem z kodo­wa­niem bazy danych, ide­al­nie powi­nie­neś spraw­dzić jakie kodo­wa­nie ma usta­wio­na baza danych MySQL z któ­rej korzy­stasz i zmie­nić je na UTF‑8, jak nie masz do niej dostę­pu to spró­buj w pli­ki wp-config.php dopi­sać domyśl­ne kodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *