Kategorie
wordpress

WordPress po polsku, nowy etap tłumaczenia

Przez kil­ka lat utrzy­my­wa­łem w mia­rę aktu­al­ne pol­skie tłu­ma­cze­nie plat­for­my Word­Press, moty­wo­wa­ny pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi i wła­sną potrze­bą przy­go­to­wy­wa­łem aktu­ali­za­cję prak­tycz­nie na rów­no z ofi­cjal­nym wyda­niem nowej wer­sji. Jed­nak wszyst­ko musi się kie­dyś skończyć…

Od cza­su poja­wie­nia się „ofi­cjal­nej” wer­sji na stro­nach WP mój entu­zjazm słabł, a siły zaczą­łem kie­ro­wać na bar­dziej pro­duk­tyw­ne zaję­cia. Wer­sja 2.9 była pierw­szą, do któ­rej nie przy­go­to­wa­łem mojej wer­sji tłu­ma­cze­nia. Oka­za­ło się jed­nak, że było ono na tyle popu­lar­ne, że spo­ro osób pro­si­ło o jakąś kontynuację.

W związ­ku z zapo­trze­bo­wa­niem i jed­no­cze­śnie z dekla­ra­cja­mi nie­któ­rych osób o chę­ci pomo­cy, umie­ści­łem moją wer­sję w repo­zy­to­rium GIT i wrzu­ci­łem na GitHu­ba. W sumie cał­kiem faj­nie, jesli zna­leź­li­by się chęt­ni kon­ty­nu­ować to tłu­ma­cze­nie. Pli­ki są do pobranie/forkowania pod adre­sem http://github.com/snowdog/WordPress-i18n-pl_PL.

4 odpowiedzi na “WordPress po polsku, nowy etap tłumaczenia”

Naucze się jak to coś obsłu­gi­wać i sia­dam do popra­wek. Tłu­ma­czy­łem już 1/4 skryp­tu uni­Bo­ard i cały styl Mysti­que dla Word­Pres­sa od jego pierw­szej wersji 😀

witam 🙂
to może korzy­sta­jąc z ów zain­te­re­so­wa­nia tłu­ma­cze­nie wty­czek do wp,może ktoś zechce mi pomóc i prze­tłu­ma­czy te znaj­du­ją­ce się na mojej stro­nie na język polski?
poma­ga­jąc mi cza­sem poma­ga się innym 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *