Kategorie
na szlaku

UE i turystyka w Wielkopolsce

Bar­dzo moc­no inte­re­su­ję się ostat­nio dofi­nan­so­wa­nia­mi unij­ny­mi i faj­ny­mi pro­jek­ta­mi zwią­za­nym z tury­sty­ką. Jak na zamó­wie­nie uka­zał się ostat­nio doda­tek lokal­ny do Gaze­ty, doty­czą­cy cie­ka­wy­mi przy­kła­da­mi inwe­sty­cji wspie­ra­nych z róż­nych pro­gra­mów unijnych.

Wie­le z nich na pew­no nigdy nie wyszło­by poza fazy pla­nów, gdy­by nie te dodat­ko­we pie­nią­dze, a tak jest szan­sa na infra­struk­tu­rę zbli­żo­ną do tej po zachod­niej stro­nie gra­ni­cy. Moje ulu­bio­ne pro­jek­ty z zesta­wie­nia poniżej.

  1. Kaja­kiem przez Pusz­czę Zie­lon­kę to wyzna­cze­nie ponad 11km szla­ków wod­nych mię­dzy Pobie­dzi­ska­mi i Tucz­nem. To kolej­ne świet­ne przed­się­wzię­cie w tej oko­li­cy (wyty­czo­no już kil­ka­set km szla­ków rowe­ro­wych) i zapo­wia­da się napraw­dę cie­ka­wie. Do tego pomy­sło­daw­cy twier­dzą, że to dopie­ro pierw­szy etap więk­sze­go pro­jek­tu, mam nadzie­ję że nie ostatni.
  2. Spa­cer bul­wa­rem nad War­tą to rewe­la­cja, tyl­ko dla­cze­go w Koni­nie, a nie w Pozna­niu? Brak „życia” nad rze­ką w Pozna­niu to coś co mnie bar­dzo boli, bo przed ocza­mi mam zawsze miej­skie tere­ny nad­rzecz­ne w mia­stach Euro­py i Ame­ry­ki. Tam to jest duma i cen­trum mia­sta, a u nas? Tak czy ina­czej bra­wa dla Konina.
  3. Baza wod­na na Note­ci w Czarn­ko­wie dla kaja­ka­rzy, żegla­rzy i moto­ro­wod­nia­ków, takie pro­jek­ty powin­ny powsta­wać wszę­dzie gdzie się da, bo mimo malow­ni­czych rzek w Pol­sce tury­sty­ka wod­na nie roz­wi­ja się zbyt oszałamiająco.
  4. Infor­ma­cja o szla­kach tury­stycz­nych w oko­li­cach Gnie­zna czy­li to co powin­no daw­no ist­nieć w każ­dym powiecie…

3 odpowiedzi na “UE i turystyka w Wielkopolsce”

Jak sam wiesz, bar­dzo lubię podró­żo­wać rower­kiem po bliż­szych i dal­szych oko­li­cach, zwłasz­cza poło­żo­nych nad War­tą. I pozwo­lę sobie uzu­peł­nić kil­ka fak­tów o któ­rych war­to cza­se­em wiedzieć

1. Moż­na popły­nąć kaja­kiem od Pyzdr w kie­run­ku Cze­sze­wa rze­ką War­tą, dzia­łal­ność ta zosta­ła sfi­nan­so­wa­na przez orga­ni­za­cję Tutaj War­to, któ­ra zosta­ła zamie­nio­na w fun­da­cję z nami war­to → http://znamiwarto.pl/
2. Tuż obok Nowe­go Mia­sta n/d War­tą budo­wa­ny jest nowy port dla jach­tów – oczy­wi­ście budo­wa zosta­la wstrzy­ma­na przez b.wysoki poziom rze­ki ale naj­waż­niej­sze jest to, że hotel wraz z zaple­czem był bez­piecz­ny. Wiem o tym, ponie­wie­ra szef moje­go ojca inwe­stu­je a ma dostać dofi­nan­so­wa­nie z UE.
War­to obej­rzeć film Wiel­ka Pętla Wiel­ko­pol­ski, któ­ra zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne przy współ­pra­cy pol­sko nie­miec­kiej, trak­tu­ją­cej o żeglu­gi po rze­kach Odra Noteć i War­tę. Bar­dzo cie­ka­wy film doku­men­tal­ny, poka­zu­ją­cy jak wiel­kim poten­cja­łem jest tury­sty­ka wod­na i … może przy­cią­gnąć zachod­nich fana­ty­ków tej­że tury­sty­ki. No ale na to wszyst­ko są potrzeb­ne jed­nak pie­nią­dze i spo­ry mają­tek, by zary­zy­ko­wać hipoteką. 

3.Lekkie nie­do­pre­cy­zo­wa­nie w tema­cie ście­żek rowe­ro­wych w oko­li­cach Gniezna.Oczywiście w tych oko­li­cach ist­nie­je wie­le wie­le dobrych tras, szcze­gól­nie te omi­ja­ją­ce np. Gnie­zno a nacisk kła­dą na leśne śćież­ki edu­ka­cyj­ne (Czer­nie­je­wo itp), ponad­to wokól jezio­ra led­nic­kie­go, powidz­kie­go czy też wzdłuż Warty. 

4. Nie zapo­mi­naj tak­ze o Mal­cie i tra­sy pro­wa­dzą­ce z niej poprzez las mal­tań­sko-anto­nin­ko­wy aż do Pobie­dzisk wzdłuż rze­ki Cybiny. :) 

;-)

Wiel­ko­pol­ske znam tyl­ko z prze­jaz­du. Parę dni spę­dzi­łem w Pozna­niu ale nie lubię dużych miast wolę coś mniej­sze­go ludzie bar­dziej otwar­ci. Dzień w Gnież­nie odda­łem hołd sto­li­cy naszej. Lubię geo­gra­fię i histo­rie to zawsze win­no iść w parze.
Zapra­szam wszyst­kich na moją stronę
http://www.airportsbase.com
Jest ona o lot­nic­twie ale tak­że tury­sty­ce i pogodzie.Uwagi opi­nie mile widziane.
Dużo miej­sca poświę­ci­łem tym miej­scom któ­re lubię: Norwegia,Alaska,Włochy,Chorwacja,New Zealand ale cały czas dalej pracuję.

Pozdra­wiam

Jurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *