Kategorie
na szlaku

Projekt „na szlaku”

Naczy­ta­łem się spo­ro o róż­ne­go rodza­ju „start-upach”, a teraz nad­szedł wresz­cie czas na dłu­go ocze­ki­wa­ny wła­sny pro­jekt. W cią­gu naj­bliż­szych kil­ku mie­się­cy, ujrzy świa­tło dzien­ne połą­cze­nie mojej pra­cy i hob­by, czy­li nowy ser­wis poświę­co­ny tury­sty­ce aktyw­nej w Pol­sce. Wie­le kilo­me­trów prze­by­tych na raj­dach AR, czy po pro­stu z spa­ce­ro­wo ple­ca­kiem w róż­nych miej­scach świa­ta spra­wi­ło, że napraw­dę doce­niam, to co mamy pod wła­snym nosem.

Jed­no­cze­śnie zda­ję sobie spra­wę, jak dale­ko jeste­śmy w tyle jeśli cho­dzi o roz­wój aktyw­nej tury­sty­ki w porów­na­niu z naszy­mi zachod­ni­mi sąsia­da­mi (co cie­ka­we, oni się tym nie przej­mu­ją i coraz licz­niej odwie­dza­ją nasz kraj). Z tej to „świa­do­mo­ści” powstał pomysł na bazę naszych lokal­nych szla­ków tury­stycz­nych w połą­cze­niu z infor­ma­cja­mi od samych użyt­kow­ni­ków. Coś jak lokal­ne Eve­ry­tra­il (nie będę prze­cież uda­wał że mój pomysł jest jedy­ny i naj­lep­szy – po pro­stu chcę parę rze­czy zro­bić lepiej niż gdzie indziej 😉 ). Chcę spra­wić że nowy ser­wis będzie pod­sta­wo­wym narzę­dziem przed krót­szą lub dłuż­szą wyciecz­ką w teren, a może nawet pod­czas (w koń­cu GPSy w tele­fo­nach to też już nie egzotyka).

Pomysł jest dość ambit­ny, mimo współ­pra­cy z PTTK i wspar­cia UE (tak, to się już uda­ło), nie jest łatwo o nie­zbęd­ne infor­ma­cje, ale po tro­chu dążę (a wła­ści­wie dąży­my, bo nie dzia­łam sam) do celu.

Teraz przej­dę do naj­waż­niej­sze­go – szu­kam osób któ­re chcia­ły­by współ­pra­co­wać przy budo­wie tego ser­wi­su (por­ta­lu, prze­wod­ni­ka czy jak to ina­czej nazwać), szcze­gól­nie zale­ży mi na kon­tak­cie z oso­ba­mi lubią­cy­mi szwen­dać się po pol­skich szla­kach, robić do tego faj­ne fot­ki i pisać o tym co widzie­li. Jeśli czy­ta­cie to i macie ocho­tę dołą­czyć, to pisz­cie do mnie (adres u góry stro­ny), dzwoń­cie lub dołą­czaj­cie do stro­ny na Face­bo­oku – parę osób już tam jest.

7 odpowiedzi na “Projekt „na szlaku””

Świet­ny pomysł Kuba! JA popie­ram i jeśli się na coś przy­dam, to z chę­cią pomo­gę roz­wi­jać ser­wis. Tym bar­dziej ze jest mnó­stwo rze­czy do zro­bie­nia – zro­zu­mia­łem to pod­czas kil­ku­dnio­we­go poby­tu na Bawa­rii czy też nie­daw­no w Gdań­sku. Sam pró­bu­ję coś w tym zakre­sie zro­bić ale widzę, że rodzi się świet­ny star­tup, to zaan­ga­żu­ję się tu.

Pozdro­wer 😉

Taa, w koń­cu powsta­nie coś cze­go bra­ku­ję w tym kra­ju peł­nym naj­róż­niej­szych szla­ków – mam nadzie­ję, że rów­nież przy mojej współpracy 🙂

Hi Kuba ! Con­gra­tu­la­tions ..and big respect for your projekt !!
Here one exam­ple of a small hiking club in our region. They have a realy good web side – with pdf down­lo­ads and gps – you can scre­en the data­ba­se for easy or strong walks.…for me – i found this realy com­for­ta­ble. At my job, i work with an GIS – sys­tem and last year we made an bicy­le con­cept for our region. Not only for tourism – its also for the nor­mal daily cyling traf­fic. We also record al the points wich need impro­ve­ment. This is an pro­ject for futu­re also. The most impor­tant thing is still to have signs out on the roads – the futu­re will be the gps..put i think this will take some time. You know open stre­et map ? I am curios how your pro­ject will go on . ;-)) Gre­atings from Ger­ma­ny – GEli

http://www.frankenwaldverein.de/Tourensuche.126.0.html

hi Geli, thanks for the link. Out who­le pro­ject is based on OSM (open cyc­le map, to be spe­ci­fic), I will send you an invi­ta­tion when the pro­ject will be live

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *