Kategorie
różne

Początki

biketrip

Na począ­tek zabra­łem się za prze­nie­sie­nie naj­cie­kaw­szych fotek z mojej sta­rej stro­ny, któ­ra dziw­nym tra­fem, mimo zli­kwi­do­wa­nia miej­sca na ser­we­rze nadal jest dostęp­na :). Z ogrom­nej ilo­ści zdjęć wybra­łem parę ulu­bio­nych, któ­re chcę oszczę­dzić i umie­ści­łem w gale­rii. Już nie­dłu­go zabio­rę się za bar­dziej aktu­al­ne zdjęcia.
Kategorie
różne

trzy, dwa, jeden, START!

I tak oto uda­ło mi się wresz­cie opu­bli­ko­wać moją wła­sną stron­kę. Nie mam na razie pomy­słu na o czym pisać (a może raczej mam za dużo pomy­słów na raz ;)), ale myślę że wkrót­ce przyj­dzie jakieś natchnie­nie. Gale­ria zdjęć jest na razie tym­cza­so­wa, pra­cu­je nad zin­te­gro­wa­niem jej z WordPress’em. To tyle, wię­cej wkrótce.