Kategorie
nurkowanie

Szukając samolotu

Korzy­sta­jąc z sobot­nie­go odpo­czyn­ku wybra­li­śmy się do Powi­dza dać nura z Seb­kiem. dla odmia­ny zamiast moczyć się w pobli­żu Pała­cy­ku w Gie­war­to­wie, poje­cha­li­śmy na dru­gą stro­nę, do Kose­wa, na wra­czek samo­lo­tu. Przy oka­zji zabra­li­śmy poskle­ja­ny kajak Wiesz­czy­ka, żeby nie nudzić się po nurkowaniu. 

Kategorie
nurkowanie

Mega basen

To napraw­dę robi wra­że­nie. Jeden z naj­więk­szych na świe­cie base­nów tre­nin­go­wych dla płe­two­nur­ków. Poło­żo­ny w Bruk­se­li, 33m głę­bo­ko­ści, 2.500.000 litrów wody, sztucz­ne jaski­nie, trzy dzwo­ny nur­ko­we, pod­wod­ne stu­dio filmowe…

Wszyst­ko za 20€ za godzi­nę, chy­ba trze­ba by to odwie­dzić jakoś przy oka­zji. Fot­ki do obej­rze­nia na ich stro­nie.

Kategorie
nurkowanie

Nowy cel w Bałtyku

Jak poda­je GW, w Pol­skich wodach tery­to­rial­nych odna­le­zio­no nowy wrak – praw­do­po­dob­nie jest to jedy­ny Nie­miec­ki lot­ni­sko­wiec z II Woj­ny – Graf Zep­pe­lin (foto mode­lu lot­ni­skow­ca do obej­rze­nia we wło­skiej Wiki­pe­dii). Spo­czy­wa­ją­cy na głę­bo­ko­ści 80m wrak ma ok 30m sze­ro­ko­ści, tyle samo wyso­ko­ści i aż 265m dłu­go­ści!! Zato­nął ok 1947 roku pod­czas holo­wa­nia, lub też wg innych Ĺşró­deł, został zato­pio­ny przez woj­sko radziec­kie (wsku­tek naci­sków komi­sji zaj­mu­ją­cej się podzia­łem ponie­miec­kiej flo­ty mię­dzy sojusz­ni­ków, wię­cej na ten temat na stro­nie poszukiwania.pl)

Zapo­wia­da się nie lada grat­ka dla ama­to­rów nur­ko­wań wra­ko­wych – kon­kret­na wiel­kość i głę­bo­kość… chęt­nych na pew­no nie zabraknie 🙂 .

Kategorie
nurkowanie

Wysiłek po nurkowaniu

Cie­ka­wy zwrot w teo­riach nur­ko­wych. Dotych­czas powszech­nie uwa­ża­no, że ćwi­cze­nia fizycz­ne wyko­ny­wa­ne przed nur­ko­wa­niem i w trak­cie dekom­pre­sji są zdro­we, nato­miast upra­wia­ne zaraz po nur­ko­wa­niu mogą zwięk­szyć ryzy­ko cho­ro­by dekom­pre­syj­nej (zbyt szyb­kie uwal­nia­nie azo­tu do krwi, powo­du­ją­ce two­rze­nie bąbel­ków mogą­cych zablo­ko­wać prze­pływ krwi i nisz­czyć tkan­ki). Tę teo­rię sta­ra­ją się oba­lić naukow­cy z uni­wer­sy­te­tu w Chor­wa­cji. Ich bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne na 7 nur­kach woj­sko­wych uka­za­ły, że moc­ne ćwi­cze­nia (10min inten­syw­ne­go ruchu) po testo­wym nur­ko­wa­niu (30min na 30m ze stan­dar­do­wą dekom­pre­sją) tak­że redu­ku­ją for­mo­wa­nie bąbel­ków azotu. 

Mała ilość bada­nych i ich spe­cy­fi­ka (wyso­ki sto­pień wytre­no­wa­nia orga­ni­zmu) nie pozwa­la­ją uznać tych rewe­la­cji za 100% pew­ne, ale na pew­no war­to się tym zain­te­re­so­wać. Cze­ka­my na dal­sze wyniki.

Kategorie
nurkowanie

Moje pierwsze nurkowanie pod lodem

P1150002

Wresz­cie uda­ło mi się zre­ali­zo­wać moj daw­ny plan – to jest zanur­ko­wać pod lodem. Szy­ko­wa­łem się do tego od kie­dy zaczą­łem nur­ko­wać, zawsze jed­nak coś prze­szka­dza­ło – brak cza­su, brak fun­du­szy, brak lodu… Tym razem wszyst­ko uło­ży­ło się pomyśl­nie i dotar­łem nad sku­te lodem jezio­ro. Miej­sce to samo co zwy­kle (dla­cze­go w pobli­żu Pozna­nia nie ma wię­cej cie­ka­wych jezior…) czy­li Gie­war­tów nad jezio­rem Powidzkim.