Kategorie
po godzinach

Rover’owy dzień

Kolej­ny dzień tre­nin­gu za nami. Rano żwa­wy rowe­rek po gór­kach, po połu­dniu rów­nie żwa­wy Land Rove­r’ek 😉 po wer­te­pach. Ser­decz­ne dzię­ki dla Molie­go za wiel­ką pomoc przy tym ostat­nim. Naj­lep­sze szko­le­nie off-road jakie moż­na sobie wyobrazić!

Kategorie
po godzinach

Anioły i Demony

No i wresz­cie uda­ło mi się zdo­być książ­kę na któ­rę cze­ka­łem od daw­na. Od kil­ku mie­się­cu moja dzia­łal­ność czy­tel­ni­cza spro­wa­dza­ła się do publi­ka­cji elek­tro­nicz­nych, więc papie­ro­wa wer­sja jest nie lada rary­ta­sem. Cho­dzi mi o książ­kę D. Brow­n’a Anio­ły i Demo­ny. Od prze­czy­ta­nia Kodu Leonar­da da Vin­ci napraw­dę cze­ka­łem na tą część. Więk­szość oce­nia „Anio­ły…” jako lep­szą, jak jest w rze­czy­wi­sto­ści, czas pokaże…