Kategorie
podróże

Biegówki w Jakuszycach

jakuszyce 01

Krót­ki wypad w Kar­ko­no­sze Góry Izer­skie na bie­gów­ki, zakoń­czył się peł­nym suk­ce­sem. Po raz kolej­ny oka­za­ło się, że napraw­dę da się jechać na syl­we­stra w pol­skie góry i jed­no­cze­śnie być z dala od dzi­kie­go tłu­mu dziel­nych „nar­cia­rzy” sie­ją­cych postrach na sto­kach i ulicach… 

Kategorie
na szlaku podróże

W górach bezpiecznie z GOPR’em

Na stro­nie GOPR poja­wił się nowy zestaw szko­leń pt. Zimą w górach bez­piecz­nie. Jest to kon­ty­nu­acja szko­le­nia doty­czą­ce­go zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa w górach, roz­po­czę­te­go w maju 2004. Bar­dzo cie­ka­wie poka­za­ne są abso­lut­ne pod­sta­wy zacho­wa­nia w górach i nie tyl­ko, od pod­staw pierw­szej pomo­cy, przez przy­go­to­wa­nie sie­bie i sprzę­tu, aż po sytu­acje awa­ryj­ne. Jestem wiel­kim zwo­len­ni­kiem tego typu kur­sów – nie tyle uczą co w przy­stęp­ny spo­sób uświa­da­mia­ją zagro­że­nia zwią­za­ne z tury­sty­ką gór­ską i zachę­ca­ją do dal­szej nauki. Polecam.

Kategorie
podróże

Skype w samolocie

Sie­dząc na pokła­dzie samo­lo­tu Del­ty (na któ­ry zresz­tą spó­Ĺşni­łem się 20 minut, ale to już zupeł­nie inna histo­ria… ) wpa­dła mi w ręce gaze­ta „USA Today”. Zna­la­złem tam cie­ka­wy, moż­na powie­dzieć dość aktu­al­ny, arty­kuł na temat dostę­pu do sie­ci w podró­ży. Sze­ro­ko­pa­smo­wy inter­net jest już dostęp­ny w samo­lo­tach kil­ku linii lot­ni­czych (SAS, Lufthan­sa, El Al) za nie­zbyt dużą opła­tą (ok $30), taka sytu­acja otwie­ra mnó­stwo nowych moż­li­wo­ści ale powo­du­je też tro­chę problemów. 

Kategorie
podróże

Ostatnie dni w West Palm Beach

Mój pobyt na Flo­ry­dzie dobie­ga koń­ca, czas wra­cać do nor­mal­ne­go świa­ta (to zna­czy z „nor­mal­nym” dostę­pem do inter­ne­tu :)). Mam spo­ro fotek, któ­re chciał­bym dodać na stro­nie, ale jak to pecho­wo się zdarza 

Kategorie
podróże

West Palm Beach by Night

Do gale­rii tra­fi­ła por­cja fotek z wie­czor­nej wyciecz­ki po „down­town” West Palm Beach. Zapraszam.wpb2

Kategorie
podróże

Rowerowe fotki

przeprawa

W gale­rii poja­wi­ły się nowe fot­ki z naszej ostat­niej wyciecz­ki. Uda­ło się zła­pać w paru uję­ciach napraw­dę ład­ną jesień. Tym­cza­sem zima już za chwi­lę i pej­za­że (i tem­pe­ra­tu­ra!!) się tro­chę pozmie­nia­ją, a tre­no­wać trzeba…