Kategorie
praca

Motto

Nie­daw­no zna­la­złem dość cie­ka­we mot­to fir­my:

Nasza fir­ma wyko­nu­je usłu­gi szyb­ko, dobrze i tanio. Każ­dy z naszych klien­tów może wybrać wyko­na­nie usłu­gi na dwa dowol­ne spo­so­by z wyżej wymie­nio­nych.

  • Jeśli ma być dobrze i szyb­ko, to nie będzie tanio.
  • Jeśli ma być dobrze i tanio, to nie będzie szyb­ko.
  • Jeśli ma być tanio i szyb­ko, to na pew­no nie będzie dobrze…

bar­dzo praw­dzi­we, nie­praw­daż?